Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codewijzigingsbesluit Verbetering functioneren wholesale-gas-processen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen op het voorstel van Netbeheer Nederland en de Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU). Het voorstel is om de dagallocatie af te schaffen en om de meetfrequentie voor aansluitingen met de afnamecategorie G2C te verhogen van jaarlijks naar maandelijks. Met dit besluit wijzigt ACM de Meetcode gas RNB, de Allocatiecode gas, de Begrippencode gas en de Informatiecode elektriciteit en gas. De wijziging die Netbeheer Nederland voorstelt, stelt ACM met dit codebesluit vast.

Wat is de reden van deze codewijziging?

ad 1: afschaffen van de dagallocatie:

De dagallocatie of dagelijkse allocatie is de toewijzing van de hoeveelheid ingevoed of onttrokken gas aan een verbruiker. In het vorige balanceringsregime werd de dagallocatie, ook wel voorlopige allocatie genoemd, gebruikt om de onbalans te verrekenen. In het nieuwe balanceringsregime wordt de onbalans echter verrekend op basis van het stuursignaal. De dagallocaties hebben daarom geen rol meer in het voorkomen van onbalans. De dagallocaties worden tussen de regionale netbeheerder en landelijke netbeheerders uitgewisseld met de zogenoemde versie-1-berichten. Zowel het verzamelen van de gegevens als het berichtenverkeer is niet meer noodzakelijk.

ad 2: meetfrequentie G2C:

De aansluitcategorie G2C staat voor een grootverbruiker met een jaarverbruik kleiner of gelijk aan 170.000 m3, en zonder telemetriemeter. Deze grootverbruikers worden daarom vergelijkbaar met kleinverbruikers afgerekend op basis van een standaard verbruiksprofiel. De meterstand dient tenminste 1 keer per 36 maanden in het kader van de reguliere controle fysiek te worden afgelezen door de meetverantwoordelijke. Daarnaast is er de jaarlijkse reguliere meteropname die op verschillende manieren kan worden opgenomen, namelijk via standenkaartje, via de meteropnemer of via telemetrie. Met dit besluit wordt van deze jaarlijkse meteropname naar een maandelijkse meteropname gegaan. Omdat de groep afnemers niet zo homogeen is, zijn er in de praktijk veel afwijkingen ten opzichte van het standaardprofiel. Vanwege de lage meetfrequentie worden de afwijkingen pas in het derde jaar verrekend. In de tussentijd heeft dit wel verstorende gevolgen voor de toewijzing van gas aan eindverbruikers en de bepaling van de netverliezen. Met deze codewijziging wordt de verplichting opgenomen om deze meters maandelijks uit te lezen.

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.