Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze Energie-Nederland op codevoorstel verbetering functioneren wholesale-gas-processen

Netbeheer Nederland en NEDU hebben gezamenlijk een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor het wijzigen van de voorwaarden gas en informatie. Op basis van dit voorstel wordt de dagallocatie - het proces van toewijzing van de hoeveelheid ingevoed of onttrokken gas aan een verbruiker - afgeschaft. Daarnaast wordt de meetfrequentie voor aansluitingen met de afnamecategorie G2C verhoogd van driejaarlijks naar maandelijks. Met G2C-aansluitingen wordt gedoeld op een bepaalde groep gasverbruikers die veel gas verbruiken maar geen op afstand uitleesbare meter hebben. De voorgestelde wijzigingen bevinden zich in de Meetcode gas RNB (McGR), de Allocatiecode gas (AllcG), de Begrippencode gas en de Informatiecode elektriciteit en gas (IcEG).

Wat is de reden van deze codewijziging?

Afschaffen van de dagallocatie:

De dagallocatie of dagelijkse allocatie is de toewijzing van de hoeveelheid ingevoed of onttrokken gas aan een verbruiker. In het vorige balanceringsregime werd de dagallocatie, ook wel voorlopige allocatie genoemd, gebruikt om de onbalans te verrekenen. In het nieuwe balanceringsregime wordt de onbalans echter verrekend op basis van het stuursignaal. De dagallocaties hebben daarom geen rol meer in het voorkomen van onbalans. De dagallocaties worden tussen de regionale netbeheerder en landelijke netbeheerders uitgewisseld met de zogenoemde versie-1-berichten. Zowel het verzamelen van de gegevens als het berichtenverkeer is volgens Netbeheer Nederland en NEDU niet meer noodzakelijk.

meetfrequentie G2C:

De aansluitcategorie G2C staat voor een grootverbruiker met een jaarverbruik kleiner of gelijk aan 170.000 m3, en zonder telemetriemeter. Deze grootverbruikers worden daarom, vergelijkbaar met kleinverbruikers afgerekend op basis van een standaard verbruiksprofiel. De meterstand dient ten minste 1x per 36 maanden fysiek te worden afgelezen. Omdat de groep afnemers niet zo homogeen is, zijn er in de praktijk veel afwijkingen ten opzichte van het standaard profiel. Vanwege de lage meetfrequentie worden de afwijkingen pas in het derde jaar verrekend. In de tussentijd heeft dit wel verstorende gevolgen voor de allocatie, reconciliatie en bepaling van de netverliezen. Netbeheer Nederland en NEDU stellen daarom voor te verplichten dat deze meters maandelijks worden uitgelezen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Naar de actuele versies van de codes

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

Naar Codes energie wijzigen