Kruimelpad

Consultatie beleidsregel ‘Internationale passagiersvervoerdienst’

Bent u een partij op de markt voor internationaal personenvervoer op het spoor (dus concessieverlener, concessiehouder, personenvervoerder, of infrastructuurbeheerder)? Dan heeft de herziening van de beleidsregel ’Internationaal personenvervoer per spoor’ mogelijk gevolgen voor u. De Autoriteit Consument & Markt is van plan deze beleidsregel binnenkort te vervangen door de beleidsregel ‘Internationale passagiersvervoerdienst’. ACM wil graag uw reactie ontvangen op de voorgenomen aanpassingen. ACM kan als toezichthouder op de markt voor spoorvervoer  uw reactie dan verwerken bij het uitwerken van de aangepaste beleidsregel. U kunt uw reactie tot uiterlijk dinsdag 5 januari 2016 insturen.

Wat is het doel van de beleidsregel?

De beleidsregel heeft als doel duidelijkheid te bieden aan een vervoerder die een nieuwe internationale passagiersvervoerdienst wil starten. ACM moet publiceren hoe zij een dergelijk nieuw initiatief toetst.
Concreet gaat het om de volgende twee situaties:

  1. Een spoorvervoerder wil een nieuwe internationale passagiersvervoerdienst starten. Hoe moet de nieuwe aanbieder het nieuwe grensoverschrijdend passagiersvervoer per spoor dan melden?
  2. Een concessieverlener, een concessiehouder of de beheerder heeft bedenkingen bij het internationale karakter van een nieuwe internationale passagiersvervoerdienst of bij de gevolgen voor bestaande spoorconcessies. Hoe kan die partij bij ACM dan een onderzoek aanvragen naar de aard van die dienst en de gevolgen voor het economisch evenwicht van een bestaande spoorconcessie? En welke methode en criteria hanteert ACM bij haar onderzoek?

Wat is de aanleiding voor aanpassingen van de beleidsregel?

De aanpassing van de beleidsregel vloeit voort uit een aantal recente ontwikkelingen:

  • De oorspronkelijke beleidsregel internationaal personenvervoer per spoor dateert uit 2012. De aanleiding om de beleidsregel op te stellen was toen de Richtlijn 2007/58/EG, de zogenoemde Liberaliseringsrichtlijn.
  • Deze richtlijn is inmiddels vervangen door Richtlijn 2012/34/EU.
  • Het is noodzakelijk de beleidsregel op korte termijn aan te passen nu deze Europese richtlijn wordt omgezet in nationale wetgeving.
  • Deze omzetting leidt namelijk tot een wijziging van de artikelen 19 en 19a van de Wet Personenvervoer 2000 (WP2000).
  • Hierdoor komt ook het Besluit Liberaliseringsrichtlijn, als grondslag voor de beleidsregel, te vervallen.
  • Daarvoor in de plaats treedt Uitvoeringsverordening 869/2014, die 16 juni 2015 in werking is getreden.

Wat verandert er?

Door de wijziging in de WP2000 is de minister niet langer bevoegd toetsingscriteria vast te stellen en de toegang van de nieuwe vervoerdienst te reguleren. De invulling hiervan wordt nu een bevoegdheid van ACM. 

Daarnaast regelt de Uitvoeringsverordening nu zelf veel punten, die in de oude Beleidsregel werden geregeld.

Hoe kunt u reageren op de concept beleidsregel?

U kunt uw reactie tot uiterlijk dinsdag 5 januari 2016 insturen:

Per post

Stuurt u uw reactie naar:
Autoriteit Consument & Markt
(o.v.v. beleidsregel, zaaknummer 15.0556.52)
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Per mail

Mailt u uw reactie naar secretariaat.tvp@acm.nl. Graag onder vermelding van, zaaknummer 15.0556.52.

Bevat uw reactie (bedrijfs-)vertrouwelijke informatie? Dan kunt u dat aangeven. Als u niet aangeeft welke passages uit uw reactie vertrouwelijke informatie bevatten, gaat ACM ervan uit dat uw reactie aan derden openbaar kan worden gemaakt. ACM kan tot een afwijkend oordeel over de vertrouwelijkheid van informatie komen. In dat geval nemen wij contact met u op voordat deze informatie openbaar wordt gemaakt aan derden.