Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM verplicht pandhuizen tot juiste toepassing regels

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft twee gemeentelijke pandhuizen een bindende aanwijzing gegeven. De aanwijzing richt zich met name op het feit dat deze pandhuizen de betaling van een rentevergoeding eisen bij verlenging van de overeenkomst van pandbelening. Volgens ACM mag de klant  tussentijds niet gedwongen worden tot  betaling van de rentevergoeding. De Stadsbank Amsterdam en de Gemeentelijke Kredietbank in Den Haag doen dat wel.

Sinds 1 juli 2014 is de nieuwe Pandhuiswet van kracht. ACM heeft de afgelopen periode de pandhuizen gewezen op de nieuwe regels. ACM is nu gestart met de handhaving.

Nieuwe regels pandhuizen

De consument die iets beleent bij een pandhuis bepaalt aan het eind van de overeenkomst of hij zijn onderpand met betaling (inclusief de vereiste rente) weer terugneemt óf dat hij het achterlaat bij het pandhuis. Als de consument namelijk aan het eind van de beleningstermijn zijn pandbelening niet kan of wil aflossen, hoeft hij niets betalen. Het pandhuis mag het onderpand dan verkopen en de opbrengst houden. Het is ook mogelijk dat de consument en het pandhuis de overeenkomst verlengen.

De pandhuizen mogen onder de nieuwe regels zelf bepalen welke voorwaarden zij stellen aan verlenging, maar de regels laten niet toe dat pandhuizen bij verlenging van de overeenkomst eisen dat consumenten tussentijds een rentevergoeding betalen. De twee gemeentelijke pandhuizen doen dat volgens ACM wel. De pandhuizen bieden consumenten die hun pandbelening niet kunnen of willen aflossen namelijk aan hun overeenkomst te vernieuwen op voorwaarde dat de rente van de lopende overeenkomst direct wordt betaald. Er wordt dan een nieuwe overeenkomst afgesloten op een onderpand dat reeds beleend is. Omdat het onderpand tussentijds niet ter beschikking komt van de consument is er volgens ACM in feite sprake van een verlenging. Dus mag er dan geen betaling van de rente worden geëist.

Omdat de pandhuizen het niet eens zijn met het besluit van ACM stappen zij nu naar de rechter. ACM wacht het oordeel van de rechter af voordat zij de pandhuizen dwingt hun werkwijze aan te passen.

Sinds 1 juli 2014 geldt een maximale hoogte van de leenvergoeding van  9% per maand -  per 1juli 2015 wordt dit maximaal 4,5% per maand – en een minimale lengte van de leentermijn van twee maanden. Ook regelt de wet welke informatie consumenten moeten ontvangen als zij een pandbeleningsovereenkomst aangaan. ACM is de autoriteit die toezicht houdt op de naleving van deze regels waarmee met name kwetsbare consumenten beter worden beschermd tegen zeer hoge rentes en onduidelijke overeenkomsten. De wet geldt voor alle partijen die pandbelening aanbieden, dus bijvoorbeeld ook voor juweliers die dit doen.