Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Eén lijn in regels Autoriteit Consument & Markt

Op 1 augustus 2014 is de Stroomlijningswet ingegaan. Deze wet zorgt ervoor dat de Instellingswet Autoriteit Consument & Markt en de wetten waarop de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toezicht houdt, worden gewijzigd. Met de wijzigingen worden de verschillende bevoegdheden, handhavingsinstrumenten en procedures van de voorgangers van ACM geharmoniseerd, gestroomlijnd en vereenvoudigd tot een duidelijke set aan regels voor ACM.

ACM is opgericht op 1 april 2013 en komt voort uit een fusie tussen de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit. Zij zagen toe op handhaving van verschillende wetten, zoals de Telecomwet, de Elektriciteitswet 1998, Wet handhaving consumentenbescherming en de Mededingingswet. In de Stroomlijningswet is de manier waarop ACM dat doet nu op één lijn gebracht.

De Algemene wet bestuursrecht vormt vanaf nu vaker de basis voor de wijze van handhaving. Bij sancties op grond van de Mededingingswet is het niet langer verplicht om een bezwaaradviescommissie in te stellen. Als een boetebesluit is genomen moet de beboete marktorganisatie voortaan binnen 6 weken de boete betalen.

ACM krijgt de mogelijkheid een waarschuwing te geven en te publiceren als er een vermoeden van overtreding van de Wet handhaving consumentenbescherming is ook zonder dat een overtreding is vastgesteld. Hierdoor kunnen consumenten sneller gewaarschuwd worden voor schadeveroorzakende handelspraktijken. Voor concentraties, zoals fusies, gaat de wereldwijde omzetdrempel omhoog naar EUR 150 miljoen. Dit bedrag wordt aangepast aan de inflatie en was bij de inwerkingtreding van de mededingingswet in 1998 EUR 113.450.000 (250 miljoen gulden).

Medewerkers van ACM mochten voor de handhaving van de Mededingingswet al een woning binnentreden zonder toestemming van de bewoner. Voortaan geldt dat voor alle wetten waarop ACM toezicht houdt. Informatie die via de ene procedure beschikbaar komt, mag voortaan – voor zover dat noodzakelijk is - ook voor een andere procedure worden gebruikt. De Instellingswet bevat een geheimhoudingsplicht. Dit betekent bijvoorbeeld dat informatie afkomstig van bezochte bedrijven niet zo maar ter beschikking mag worden gesteld aan anderen. Ook mag die informatie niet op basis van een Wob-verzoek worden verstrekt. Gegevens over ACM zelf, zoals interne documenten en bijvoorbeeld declaratiebonnetjes, blijven wel onder de Wob vallen.

Stroomlijningswet:

Instellingswet:

Bevoegdheden