Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Uitvoeringstoets wijzigingsvoorstel cookiebepaling

02-04-2014

Onlangs heeft het Ministerie van Economische Zaken een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarmee artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (de cookiebepaling) wordt aangepast. Cookies die minder privacygevoelig zijn – zoals sommige analytische cookies – mogen zonder toestemming worden geplaatst( en gelezen). Dit vergroot voor internetgebruikers het gemak zonder dat hun privacy wordt aangetast. ACM is betrokken geweest bij de totstandkoming van deze nieuwe wet. ACM is voorstander van deze aanpassing van de regels.

Eerder heeft ACM als toezichthouder een uitvoeringstoets gedaan op de nieuwe regels. In een uitvoeringstoets stelt de toezichthouder vast of de nieuwe regels duidelijk genoeg zijn en voldoende houvast bieden om ze te kunnen handhaven. De uitvoeringstoets is, samen met het wetsvoorstel, naar de Kamer gestuurd.

De belangrijkste punten die ACM in de uitvoeringstoets heeft gesignaleerd zijn:

  1. Onduidelijkheid over wie de toezichthouder op basis van de wet kan aanwijzen als overtreder
  2. Problemen met de handhaving bij internationale spelers

Toelichting:

Bij 1: ACM gaat uit van een grote mate van verantwoordelijkheid van de eigenaar van de website. Hij biedt immers ruimte aan derden om cookies te plaatsen. Hij is zowel voor de gebruiker als voor de toezichthouder het aanspreekpunt voor het naleven van de cookiewet. ACM ziet in het gewijzigde wetsvoorstel en de uitleg daarvan ruimte die tot een andere interpretatie kan leiden waardoor website-eigenaren hun verantwoordelijkheid kunnen ontlopen. ACM wijst erop dat dit de handhaving van de nieuwe regels bemoeilijkt.

Bij 2: Voor internet gelden geen grenzen. Steeds meer internationale partijen richten zich met hun websites op Nederlandse gebruikers. De bevoegdheden van ACM als toezichthouder houden echter op bij de landsgrens. Het is lastig om op te treden tegen buitenlandse partijen die in Nederland actief zijn en zich daarbij niet aan de regels houden. ACM vindt dit ongewenst omdat dit een effectieve internationale handhaving in de weg staat, waardoor een ongelijk speelveld ontstaat.

Meer informatie over cookies