Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag Academisch ziekenhuis Maastricht (voor elektriciteitsnet)

ACM heeft onderzocht of het redelijk is dat aan Academisch Ziekenhuis Maastricht een ontheffing wordt verleend. ACM is van plan een ontheffing te verlenen voor dit elektriciteitsnet. ACM legt het ontwerp ontheffingsbesluit op 1 augustus 2013 ter consultatie voor aan belanghebbenden. U heeft tot en met 12 september 2013 de gelegenheid om te reageren op het ontwerp ontheffingbesluit. 

Zienswijze

Op 10 september 2013 is door Academisch Ziekenhuis Maastricht een schriftelijke reactie op het ontwerp ontheffingbesluit gegeven. Deze schriftelijke reactie staat onderaan deze pagina. ACM heeft verder geen reacties van andere belanghebbenden ontvangen.

Hoorzitting

Op 5 september 2013 organiseert ACM een hoorzitting voor belanghebbenden. U kunt zich hiervoor tot 15 augustus 2013 aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat.de@acm.nl o.v.v. zaaknummer 104228. U dient hierbij aan te geven of u spreektijd wenst. Als er geen verzoeken voor spreektijd zijn, dan gaat de hoorzitting niet door. ACM zal u hierover tijdig informeren.

De opmerkingen uit de schriftelijke en mondelinge consultatie verwerkt ACM in het definitieve ontheffingbesluit. De planning is om dit besluit in het najaar te publiceren.

Ontwerpbesluit ACM

Het ontwerp ontheffingenbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende deze periode ter inzage ten kantore van ACM. Wanneer u deze stukken wilt inzien dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de Directie Energie van ACM (tel. 070-722 20 00).

Wij ontvangen uw zienswijze graag per post. U kunt deze sturen naar: Autoriteit Consument & Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. We verzoeken u daarnaast een digitaal exemplaar van uw zienswijze te sturen naar secretariaat.de@acm.nl o.v.v. zaaknummer 104228.

Aanvraag ontheffing

Academisch ziekenhuis Maastricht heeft de Autoriteit Consument & Markt op 5 oktober 2012 om ontheffing gevraagd voor de wettelijke plicht om een netbeheerder aan te wijzen voor zijn gastransportnet. Academisch ziekenhuis Maastricht stelt eigenaar te zijn van een gastransportnet, te Maastricht. Op het net zijn drie afnemers aangesloten. De zaak is in behandeling onder zaaknummer 104228. ACM heeft op 20 december 2012 de ontvangst van de aanvraag in de Staatscourant gemeld.

 

Documenten

Ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag Academisch ziekenhuis Maastricht (voor elektriciteitsnet) (PDF - 7.96 MB)
 

Bijlagen

Zienswijze Academisch Ziekenhuis Maastricht ontheffingsbesluit elektriciteit, 10 september 2013 (PDF - 114.02 KB) 104228 Oude ontheffing elektriciteit Academisch Ziekenhuis Maastricht (PDF - 189.73 KB)