Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp wijziging wijzigingsbesluit TarievenCode Gas - gasaansluitdienst

Wijziging naar aanleiding van CBb-uitspraak van 24 augustus 2012

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) geeft te kennen dat zij een ontwerpbesluit ter inzage legt, waarmee een wijziging wordt beoogd van het besluit van 11 november 2010 (NMa-besluit 103133_1/257) tot wijziging van de TarievenCode Gas in verband met de gasaansluitdienst.

Het ontwerpbesluit is een gevolg van de tussenuitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb 24 augustus 2012, LJN BX6776) in deze zaak.

Met het ontwerpbesluit wijzigt ACM artikel 2.5.1.19 van de TarievenCode Gas. Daarbij verduidelijkt ACM de daarin vermelde verzamelposten. De voorgestelde tekst bepaalt dat een netbeheerder bij de facturering van enkele aansluitwerkzaamheden kan volstaan met het uitsplitsen van kosten naar de volgende drie verzamelposten: “Materiaal, gereedschap, transport en opslag”, “Arbeid” en “Kosten van overheidswege (niet BTW)”.

ACM heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing verklaard op de totstandkoming van het besluit. Deze procedure kent geen bezwaarfase. Na vaststelling van het besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Op grond van artikel 3:11 van de Awb ligt het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerpbesluit, voor een periode van zes weken vanaf de datum van deze publicatie voor belanghebbenden ter inzage bij ACM, Zurichtoren, Muzenstraat 41 te Den Haag. Wanneer u de stukken wilt inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de Directie Energie van ACM (tel. 070-7222000).

Op grond van artikel 3:16 van de Awb hebben belanghebbenden, met ingang van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, zes weken de tijd om hun zienswijzen naar voren te brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u, onder vermelding van kenmerk 104212, richten aan de Autoriteit Consument en Markt, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

Op 4 juli 2013 van 14.00 uur tot 16.00 uur vindt een hoorzitting plaats in zaal 4.10 van de Muzentoren (Wijnhaven 16 te Den Haag). Indien u hierbij aanwezig wilt zijn, dan kunt u zich voor deze hoorzitting tot en met 14 juni 2013 aanmelden bij mevrouw S. Steenwijk (Secretariaat-de [at] acm [punt] nl). Bij uw aanmelding dient u aan te geven welke personen namens uw bedrijf aanwezig zullen zijn en of, en zo ja: hoe lang, u tijdens deze hoorzitting spreektijd wenst. Wanneer er geen aanmeldingen (voor spreektijd) zijn, komt de geplande hoorzitting te vervallen.

 

Documenten

Ontwerp wijziging wijzigingsbesluit TarievenCode Gas - gasaansluitdienst (PDF - 134.94 kB)
 

Bijlagen

104212 Staatscourant (PDF - 112.43 kB)
 

Meer in deze zaak

 

Zie ook