Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Open toegang spoor – consultatie methodiek voor analyse economisch evenwicht

09-09-2019

Met ingang van dienstregelingsjaar 2021 kan een vervoerder het recht op toegang tot het spoor krijgen voor het aanbieden van binnenlands en internationaal openbaar passagiersvervoer, zonder dat de aanbieder daarvan over een concessie voor het verrichten van openbaar vervoer hoeft te beschikken. Deze vorm van het verrichten van openbaar reizigersvervoer per spoor heet ook wel ‘open toegang’. De aanbieder van nieuwe passagiersvervoerdiensten per spoor heeft daarbij ook toegang tot gebieden waar exclusieve rechten om openbaar vervoer te verrichten zijn gegund aan andere vervoerders. De hoofdrailnetconcessie is tot 2025 uitgezonderd van open toegang.

Voorwaarde voor toegang is wel dat een voorgenomen nieuwe vervoersdienst het economisch evenwicht van een bestaande concessie niet in gevaar brengt. Dat is bijvoorbeeld het geval als de rentabiliteit van een concessie in het geding komt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als veel reizigers kiezen voor de nieuwe vervoersdienst, ten koste van een bestaande vervoersdienst die op basis van een concessie wordt verzorgd.

De ACM kan dit op aanvraag van concessieverleners en concessiehouders toetsen. De ACM heeft daarvoor een concept-methodiek ontwikkeld, aan de hand waarvan zij toetst in hoeverre een vervoersdienst op basis van open toegang het economisch evenwicht van lopende concessies in gevaar brengt.

Consultatie van de concept-methodiek

De ACM verneemt graag zienswijzen op de concept-methodiek. Daartoe nodigt de ACM met name houders en verleners van concessies voor het verzorgen van openbaar vervoer uit voor het geven van hun zienswijze. Daarnaast verneemt de ACM uiteraard ook graag zienswijze van partijen die gebruik zouden willen maken van het recht op open toegang voor het aanbieden van openbaar passagiersvervoer per spoor.

Hierbij vraagt de ACM in het bijzonder aandacht voor het volgende:

De ACM dient de concept-methodiek te baseren op het kader van de Europese Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1795. In deze Verordening is bepaald dat de beoordeling betrekking dient te hebben op de rentabiliteit van de diensten die de spoorwegonderneming op basis van zijn openbaredienstcontract (c.q. concessie) exploiteert. Daarbij is het begrip openbaredienstcontract gedefinieerd als ‘openbaredienstcontract voor spoorvervoer’. Dit laat naar de mening van de ACM geen ruimte om te beoordelen of een nieuwe vervoersdienst per spoor ook mogelijk gevolgen heeft voor het economisch evenwicht van een concessie voor het verzorgen van openbaar vervoer met een andere modaliteit, zoals busvervoer. De ACM verneemt graag uw zienswijze hierop.

Inzage in het ontwerp van de methodiek

  • U kunt het ontwerp van de methodiek downloaden. Onderaan deze pagina vindt u een link naar het document.
  • Mocht u problemen hebben met downloaden of graag een afschrift van de methodiek ontvangen, dan kunt u daarvoor contact opnemen met dhr. Armin Kiani Amnieh (Armin.Kiani.Amnieh@acm.nl).

Indienen van zienswijzen op het ontwerp van de methodiek

Wilt u reageren op het ontwerp van de methodiek? Tot en met maandag 7 oktober 2019 kunt u uw zienswijze op het ontwerp naar voren brengen.

  • Zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend
    • per post naar: Autoriteit Consument en Markt, t.a.v. Directie Telecom, Vervoer en Post, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag, t.a.v. dhr. drs. R.M. Timmerman, of;
    • per e-mail naar: consultatieEET@acm.nl.
  • Desgewenst kunt u uw zienswijze ook mondeling toelichten. Neem voor het maken van een afspraak contact op via e-mail. Dat kan tevens via het e-mailadres consultatieEET@acm.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak.

Bij het indienen van een zienswijze verzoekt de ACM u aan te geven of uw zienswijze vertrouwelijke gegevens bevat, en zo ja, om gemotiveerd aan te geven welke dat zijn. Daarbij dient u tevens een niet-vertrouwelijke versie van uw zienswijze in te dienen, waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn verwijderd of definitief onzichtbaar zijn gemaakt.

Na het sluiten van de termijn voor het indienen van de zienswijzen zal de ACM de ontvangen zienswijzen inventariseren en beoordelen of deze moeten leiden tot wijziging van het ontwerp van de methodiek.

U vindt de tekst van het ontwerp van de methodiek en de tekst van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1795, hieronder.