Kruimelpad

Ontwerpbesluit ontheffing Netcode voor station Middenmeer

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt het ontwerpbesluit op aanvraag in de zin van artikel 37a van de Elektriciteitswet 1998 van TenneT TSO B.V. (hierna; TenneT) tot ontheffing van de Netcode Elektriciteit ter inzage.

In de kop van de provincie Noord-Holland zijn plannen voor grootschalige windenergie-opwekking in het Wieringermeer. Verschillende windmolenparken zullen worden aangesloten op een nieuw 20 kV-station van Liander. Om de aansluiting mogelijk te maken moet TenneT een nieuw 150 kV-station aanleggen: Middenmeer.

Bij het verkrijgen van de vereiste vergunningen voor het tracé Anna Paulowna – Middenmeer is een vertraging opgetreden. Naar verwachting zal een tweede 150 kV-verbinding bij Middenmeer daardoor op zijn vroegst ongeveer anderhalf jaar later (laatste kwartaal van 2020) in bedrijf worden genomen. In deze situatie, het tijdelijk niet hebben van een tweede 150 kV-verbinding, voldoet TenneT (tijdelijk) niet aan haar verplichting om haar net uit te leggen met toepassing van de enkelvoudige storingsreserve. Een ontheffing is dan ook noodzakelijk om het station eerder in gebruik te kunnen nemen en Liander (en haar aangeslotenen) van transport te kunnen voorzien.

Met dit besluit geeft de ACM TenneT ontheffing van verschillende bepalingen uit de Netcode elektriciteit zodat de windmolenparken zo snel mogelijk kunnen starten met de productie van duurzaam opgewekte windvermogen.

U vindt het ontwerpbesluit onderaan deze pagina.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies zes weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. Het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ten kantore van ACM (Zurichtoren, Muzenstraat 41 te Den Haag) ter inzage voor een periode van zes weken vanaf de datum van deze publicatie. Wanneer u de stukken wilt inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de Directie Energie van ACM (tel. 070-7222000).