Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Ontwerp codebesluit wijziging korting afschakelbare capaciteit

30-10-2020

De Autoriteit Consument & Markt (de ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld om de hoogte van de korting voor afschakelbare capaciteit te wijzigen naar 0,03%. Dit gewijzigde kortingspercentage volgt uit het feit dat de ACM in de berekening ervan rekening heeft gehouden met recente afschakelingen.
Het gaat hier om een wijziging van de Tarievencode gas.

Met dit codewijzigingsbesluit geeft de ACM invulling aan de consultatieverplichting van artikel 28 NC-TAR. Dit artikel vereist dat ACM de multiplicatoren, de seizoensfactoren, de korting voor LNG faciliteiten en de korting voor afschakelbare capaciteit jaarlijks consulteert. De ACM stelt voor om de multiplicatoren, de seizoensfactoren en de korting voor LNG faciliteiten ongewijzigd te laten. 

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit? 


U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 12 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. 
 

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?