Kruimelpad

Codebesluit wijziging korting voor afschakelbare capaciteit

Met dit codebesluit wijzigt de ACM de korting voor de afschakelbare capaciteit in de Tarievencode gas naar 0,03%. Dit gewijzigde kortingspercentage volgt uit het feit dat de ACM in de berekening ervan rekening heeft gehouden met afschakelingen uit de afgelopen drie gasjaren.

Met dit codewijzigingsbesluit geeft de ACM invulling aan de consultatieverplichting van artikel 28 NC-TAR. Dit artikel vereist dat de ACM de multiplicatoren, de seizoensfactoren, de korting voor LNG faciliteiten en de korting voor afschakelbare capaciteit jaarlijks consulteert en vervolgens op basis van deze consultatie een besluit neemt. De ACM wijzigt de multiplicatoren, de seizoensfactoren en de korting voor LNG faciliteiten niet.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Het postadres is: Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?