Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Ontwerp codebesluit wijziging aansluitplicht gas LNB

03-09-2020

De ACM heeft een ontwerpbesluit opgesteld over het voorstel van Netbeheer Nederland voor onder meer het wijzigen van de Aansluitcode gas LNB en de Invoedcode gas LNB.

De aanleiding voor dit voorstel is wijziging van de wettelijke aansluittaak voor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet. Tot 1 januari 2020 had de netbeheerder van het landelijk gastransportnet tot taak om het aansluitpunt aan te leggen. Met ingang van 1 januari 2020 heeft de netbeheerder van het landelijk gastransportnet de taak om een aansluiting aan te leggen, te beheren en onderhouden en te wijzigen of verwijderen (hierna: de vernieuwde aansluittaak).

Deze wetswijziging vergt enkele aanpassingen in de Aansluitcode gas LNB en de Invoedcode Gas LNB, die gaan over het aanvragen, realiseren en aanpassen van aansluitingen op het landelijk gastransportnet. Daarnaast worden de codes ontdaan van enkele verouderde bepalingen en van bepalingen die al in de Gaswet en Regeling Gaskwaliteit geregeld zijn. Ook vervalt de mogelijkheid om (nadere) financiële voorwaarden te verbinden aan het verrichten van de vernieuwde aansluittaak en in verband daarmee verleende diensten of activiteiten. De codes worden daarmee in lijn gebracht met de Europese netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas. Tot slot worden de Aansluitcode gas LNB aansluitpunt en de Meetcode gas LNB meting door aangeslotene met dit besluit ingetrokken als gevolg van de inwerkingtreding van de vernieuwde aansluittaak.

Door een ontwerp van het besluit ter inzage te leggen en te publiceren op de website van de ACM hebben marktpartijen de gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Meer in deze zaak