Kruimelpad

Ontwerp codebesluit DCC

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld over een voorstel van Netbeheer Nederland waarin de eisen van de Netcode elektriciteit voor aangeslotenen met een verbruiksinstallatie op het elektriciteitsnet worden gewijzigd.

In het ontwerpbesluit van de ACM worden  bepalingen aan de Netcode elektriciteit toegevoegd ter invulling van de eisen voor algemene toepassing van de Verordening (EU) 2016/1388 (hierna: DCC Verordening). Het gaat om eisen voor:

  • verbruiksinstallaties aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet;
  • verbruiksinstallaties die vraagsturing leveren aan een netbeheerder;
  • de aansluiting van distributienetten en gesloten distributiesystemen.

Ook worden bestaande bepalingen aangepast voor zover die niet in overeenstemming zijn met de inhoudelijke bepalingen van de DCC Verordening. Door een ontwerp van het besluit ter inzage te leggen en te publiceren op de website van de ACM hebben marktpartijen de gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

Lees het bericht in de Staatscourant 

 

Meer in deze zaak