Kruimelpad

Goedkeuring voorstel TenneT TSO Hansa TSO's artikel 76 van Verordening (EU) 2017/1485

De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. voor gemeenschappelijke bepalingen ten aanzien van regionale coördinatie van de operationele veiligheid door de TSB’s van de Hansa capaciteitsberekeningsregio op basis van artikel 76 van Verordening (EU) 2017/1485 goed.

SO Verordening

Op 14 september 2017 is Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (hierna: SO Verordening) in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de operationele veiligheid, de kwaliteit en stabiliteit van het nauw verbonden Europese transmissiesysteem te waarborgen en om de efficiënte werking van de Europese interne elektriciteitsmarkt en de integratie van duurzame energie te ondersteunen.

Hiertoe worden gedetailleerde voorschriften gesteld aan transmissiesysteembeheerders en andere netbeheerders ten aanzien van operationele veiligheid, gegevensuitwisseling, planning, training van medewerkers, coördinatie van niet-beschikbaarheid en het opstellen van kaders voor frequentieregeling en de inzet van reserves. Op grond van de SO Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten op grond van de SO Verordening meerdere voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instantie. Dit voorstel voor de uitvoering van artikel 76 SO Verordening is er daar één van. Het voorstel ziet op de invulling van de operationele overeenkomsten door de gezamenlijke transmissiesysteembeheerders van de Hansa capaciteitsberekeningsregio.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie van de Hansa capaciteitsberekeningsregio een besluit nemen.

Goedkeuring

In het besluit van 5 januari 2021 keurt de ACM het voorstel van TenneT voor de gemeenschappelijke bepalingen ten aanzien van regionale coördinatie van de operationele veiligheid door de TSB’s van de Hansa capaciteitsberekeningsregio op basis van artikel 76 van de SO Verordening. goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de SO Verordening. De regulerende instanties van de Hansa capaciteitsberekeningsregio hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Lees het bericht in de Staatscourant 

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.