Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Goedkeuring Hansa-regio annex bij HAR TenneT TSO (FCA Verordening)

De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) goed voor de regionale specifieke eisen voor de Hansa capaciteitsberekeningsregio bij de geharmoniseerde toewijzingsregels voor langetermijnrechten betreffende transmissie (Harmonised Allocation Rules (hierna: HAR)). Dit voorstel ziet op een regionale annex bij de HAR.

De Hansa-regio annex bij de HAR bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM). Dit voorstel is er daar één van.

Hansa-regio annex bij HAR

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 51 van de FCA Verordening een voorstel voor de voorwaarden voor het veilen van grensoverschrijdende capaciteit voor jaar- en maandtransporten van elektriciteit, de zogenaamde HAR, voorleggen aan de regulerende instanties. Aanvullend hierop mogen transmissiesysteembeheerders voorstellen ontwikkelen voor regionale en biedzonegrens specifieke eisen betreffende de HAR. Deze regionale specifieke eisen vormen een annex bij de HAR.

ACER heeft in haar besluit van 1 april 2019 de nieuwe biedzonegrens tussen Nederland en Denemarken aan de Hansa regio toegevoegd. De bestaande regionale annex bij de HAR moet daarom worden aangepast. Op 26 september 2019 ontving de ACM het voorstel van TenneT.

In dat voorstel is op basis van artikel 54 van de FCA Verordening een maximum opgenomen voor de betaling van de totale compensatie aan alle houders van verminderde langetermijntransmissierechten.

Goedkeuring

In het besluit van 11 november 2019 keurt de ACM het voorstel voor de Hansa-regio annex bij de HAR goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de FCA Verordening.

De regulerende instanties van de Hansa regio hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 

Documenten

Goedkeuring Hansa-regio annex bij HAR TenneT TSO (FCA Verordening) (PDF - 331.59 KB)