Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Verzoek TenneT goedkeuring Hansa-regio annex bij HAR

07-10-2019

TenneT TSO B.V. heeft het voorstel voor de regionale specifieke eisen voor de Hansa capaciteitsberekeningsregio voor de geharmoniseerde toewijzingsregels voor langetermijnrechten betreffende transmissie (Harmonised Allocation Rules (hierna: HAR)) aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd. Dit voorstel ziet op een regionale annex bij de HAR.

De HAR bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM). Dit voorstel is er daar één van.

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 51 van de FCA Verordening een voorstel voor de voorwaarden voor het veilen van grensoverschrijdende capaciteit voor jaar- en maandtransporten van elektriciteit voorleggen aan de regulerende instanties, de zogenaamde HAR. Aanvullend hierop mogen transmissiesysteembeheerders voorstellen ontwikkelen voor regionale en biedzonegrens specifieke eisen betreffende de HAR. Deze regionale specifieke eisen vormen een annex bij de HAR.

ACER heeft in haar besluit van 1 april 2019 de nieuwe biedzonegrens tussen Nederland en Denemarken aan de Hansa regio toegevoegd. De bestaande regionale annex bij de HAR moet daarom worden aangepast. Op 26 september 2019 ontving de ACM het voorstel van TenneT.

In dat voorstel is op basis van artikel 54 van de FCA Verordening een maximum opgenomen voor de betaling van de totale compensatie aan alle houders van verminderde langetermijn transmissierechten.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie van de regio een besluit nemen. Dit is vermoedelijk 26 maart 2020.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 21 oktober 2019.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/19/035926.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail: secretariaat.DE@acm.nl

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.