Kruimelpad

Besluit

Goedkeuring ACER wijziging regionaal ontwerp transmissierechten Core regio (FCA Verordening)

15-11-2019

Het Europese Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) heeft de wijziging van het regionaal ontwerp voor langetermijntransmissierechten in de Core regio goedgekeurd.

Het regionaal ontwerp van langetermijntransmissierechten bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten.

Wat ging vooraf?

Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties, waaronder een voorstel voor een regionaal ontwerp van langetermijntransmissierechten. Op 11 april 2019 ontving de ACM het voorstel van TenneT tot wijziging van de eerder goedgekeurde methodologie. Dit voorstel ging over de overstap van fysieke transmissierechten naar financiële transmissierechten–opties op meerdere biedzonegrenzen van de regio, waaronder de biedzonegrens Nederland – Duitsland.  

De samenwerkende energietoezichthouders konden geen overeenstemming bereiken over de voorgestelde invoering van financiële transmissierechten–opties op de biedzonegrens Duitsland/Luxemburg – Frankrijk. Daarom hebben zij gezamenlijk ACER gevraagd om een besluit te nemen over het regionaal ontwerp.

Dat heeft ACER nu gedaan.

Wijziging regionaal ontwerp transmissierechten Core regio

ACER heeft de introductie van financiële transmissierechten-opties goedgekeurd aan alle grenzen waar de transmissiesysteembeheerders dat hadden voorgesteld. Daarnaast heeft ACER een wijziging aangebracht betreffende de datum van inwerkingtreding van de introductie van financiële transmissierechten-opties aan de biedzonegrenzen Oostenrijk – Tsjechië en Oostenrijk – Hongarije.

Kan ik in bezwaar gaan tegen het besluit van ACER?

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen dit besluit bij de Raad van Beroep van ACER. Verordening (EU) nr. 2019/942 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot oprichting van een Agentschap voor de Samenwerking tussen energieregulators bevat het regelgevend kader waaraan u dient te voldoen.