Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geen voorstel TenneT en BritNed langetermijn capaciteitsberekening Channel-regio

BritNed Development Limited (hierna: BritNed) en TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) hebben de ACM geïnformeerd dat de Channel transmissiesysteembeheerders geen overeenstemming hebben bereikt over een in te dienen voorstel voor de langetermijn capaciteitsberekening voor de Channel-regio.

De Channel transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 10 van de Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening) een voorstel indienen voor langetermijn capaciteitsberekening. Dat voorstel moest uiterlijk zes maanden na de goedkeuring van de gemeenschappelijke gecoördineerde capaciteitsberekeningsmethodologie voor de Channel-regio voor day-aheadmarkten en intradaymarkten bij de ACM worden ingediend, dat wil zeggen op 27 May 2019.

Aangezien de transmissiesysteembeheerders geen voorstel hebben ingediend binnen de vastgestelde termijn moeten zij de regulerende instanties en ACER de relevante ontwerpen van de voorwaarden of methodologieën toesturen. Daarnaast moeten zij uitleggen waarom er geen overeenstemming is bereikt. BritNed en TenneT hebben dit per e-mail ontvangen op 24 mei 2019 respectievelijk 3 juni 2019 gedaan.

ACER heeft de Europese Commissie in kennis gesteld van deze informatie en zal, in samenwerking met de bevoegde regulerende instanties en op verzoek van de Europese Commissie, een onderzoek uitvoeren naar de redenen voor het niet bereiken van een overeenstemming. Uiteindelijk zal de Europese Commissie passende maatregelen nemen om de vaststelling van het voorstel mogelijk te maken.