Kruimelpad

Consultatie ontwerpbesluit methode van toerekening kosten minimumtoegangspakket ProRail 2023-2025

Start consultatie


De ACM start de consultatie van het ontwerpbesluit over de methode van kostentoerekening die ProRail hanteert voor het bepalen van de vergoeding voor het minimumtoegangspakket (VMT). De VMT wordt door ProRail in rekening gebracht bij vervoerders die gebruik maken van het Nederlandse spoor. 

In het ontwerpbesluit keurt de ACM deze methode van toerekening goed voor de door ProRail gevraagde periode van drie jaar van 2023 tot en met 2025. 

Zienswijze


Wilt u reageren op deze ontwerpbesluiten? Tot en met 5 maart 2021 kunnen belanghebbenden hun zienswijze op de ontwerpbesluiten naar voren brengen. Zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend per e-mail naar: spoor@acm.nl of per post naar: Autoriteit Consument en Markt, t.a.v. Directie Telecom, Vervoer en Post, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar gemaakt worden. Hiervoor kan tevens contact opgenomen worden met spoor@acm.nl.

Bij het indienen van een zienswijze verzoekt de ACM u aan te geven of uw zienswijze vertrouwelijke gegevens bevat, en zo ja, om gemotiveerd aan te geven welke dat zijn. Daarbij dient u zowel een vertrouwelijke als een openbare versie van uw zienswijze in te dienen.

Na het sluiten van de termijn voor het indienen van de zienswijzen zal de ACM de ontvangen zienswijzen inventariseren en beoordelen of deze moeten leiden tot wijziging van het ontwerpbesluit.

De ACM verwacht het definitieve besluit vóór zomer van 2021 te nemen. De door de ACM goedgekeurde methode kan daarna door ProRail worden toegepast om de kosten toe te rekenen en de vergoedingen voor het minimumtoegangspakket te bereken en in de (ontwerp) Netverklaring 2023 te publiceren. 

U vindt het ontwerpbesluit hieronder.