Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Consultatie beleidsregel ‘Toekenning en intrekking 090x- en 18xy- nummers’

18-09-2017

Bent u nummerhouder of nummergebruiker van een 090x-nummer of een viercijferig informatienummer dat begint met 18? Of wilt u zo’n nummer aanvragen? Dan heeft de ‘Beleidsregel toekenning en intrekking 090x- en 18xy-nummers’ mogelijk gevolgen voor u. De ACM is van plan om deze beleidsregel in te voeren. Daarom willen wij graag uw reactie op de conceptversie horen. De ACM kan uw input dan verwerken in de eindversie van de beleidsregel.

Misbruik voorkomen door nieuwe beleidsregel

De ACM wil voorkomen dat partijen misbruik maken van de tarieven als mensen bellen naar een 090x-nummer of een viercijferig nummer dat begint met 18. Daarom geven we met deze beleidsregel duidelijk aan waar een nummerhouder of nummergebruiker deze nummers voor mag gebruiken. De ACM gaat strenger controleren aan de poort: in de beleidsregel staat wanneer wij de aanvraag voor een 090x-nummer of een viercijferig nummer dat begint met 18 weigeren. Ook geven we aan wanneer we een toegekend nummer kunnen intrekken.

Beleidsregel geeft duidelijkheid over interpretatie wetgeving

De ACM krijgt regelmatig signalen over diensten waarbij de nummergebruiker zich verrijkt door het informatietarief zo lang mogelijk in rekening te brengen. Nummergebruikers houden bellers bijvoorbeeld onnodig lang aan de lijn, ze bieden betaaldiensten aan die er alleen op uit zijn bellers zo lang mogelijk aan de lijn te houden of ze rekenen een te hoog tarief. Al deze diensten zijn verboden volgens de huidige wetgeving. Voordat de ACM kan optreden tegen deze verboden diensten, willen wij eerst aangeven hoe wij de wetgeving interpreteren over de toekenning en intrekking van 090x-nummers en viercijferige nummers die beginnen met 18. Dit doen wij via deze beleidsregel.

ACM gaat strenger controleren en actief optreden

De ACM zal bij de aanvraag van een 090x-nummer of een viercijferig nummer dat begint met 18 strenger gaan controleren of de voorgenomen dienstverlening voldoet aan alle regels. Aanvragers krijgen mogelijk meer vragen voordat wij een aanvraag goedkeuren. Daarnaast gaan wij actief optreden tegen partijen die zich niet aan de regels houden. Dit kan betekenen dat partijen hun dienstverlening binnenkort moeten aanpassen of staken, ook als zij al enige tijd actief zijn.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie tot uiterlijk 18 oktober 2017 insturen:

Per post

Stuurt u uw reactie naar:
Autoriteit Consument & Markt
(o.v.v. beleidsregel, zaaknummer 17.0711.52)
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Per mail

Mailt u uw reactie naar consultatie@acm.nl Graag onder vermelding van zaaknummer 17.0711.52.

Bevat uw reactie (bedrijfs)vertrouwelijke informatie? Dan kunt u dat aangeven. Als u niet aangeeft welke passages uit uw reactie vertrouwelijke informatie bevatten, gaat de ACM ervan uit dat uw reactie aan derden openbaar kan worden gemaakt. De ACM kan tot een afwijkend oordeel over de vertrouwelijkheid van informatie komen. In dat geval nemen wij contact met u op voordat deze informatie openbaar wordt gemaakt aan derden.