Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

CBb verklaart beroep Schiphol niet-ontvankelijk

Ten tijde van het nemen van het Goedkeuringsbesluit verschilden de ACM en Schiphol van mening over de toerekening van de kosten voor de Gemeenschappelijke Meldkamer Infrastructuur (GMI) - een systeem van camerabewaking - aan luchtvaartactiviteiten. Volgens Schiphol moesten deze kosten volledig aan de luchtvaart worden toegerekend, volgens de ACM hadden ook commerciële activiteiten baat bij deze beveiliging, zodat slechts een deel van de kosten voor toerekening aan luchtvaartactiviteiten in aanmerking kwam. Om snel goedkeuring te krijgen paste Schiphol onder protest het KTS aan met de bedoeling dit geschilpunt later in beroep bij het CBb aan de orde te stellen.

Het CBb oordeelde echter in de uitspraak van 31 maart 2020 dat deze handelwijze niet opgaat. Schiphol heeft het aan de ACM voorgelegde KTS gewijzigd en daarna van de ACM de gewenste goedkeuring gekregen. Daarmee is ACM geheel aan het verzoek van Schiphol om goedkeuring tegemoet gekomen. Hieruit volgt dat Schiphol geen belang meer heeft bij de beoordeling van haar beroep tegen het Goedkeuringsbesluit. Als Schiphol het niet met de ACM eens was over de toerekening van de GMI, had zij het KTS moeten handhaven. Als de ACM dit dan deels niet zou hebben goedgekeurd, had Schiphol tegen dat besluit rechtsmiddelen kunnen aanwenden. Tevens had zij dan een voorlopige voorziening kunnen vragen om eventuele negatieve gevolgen te ondervangen. Dat Schiphol het door haar ter goedkeuring voorgelegde KTS onder protest heeft gewijzigd, komt voor haar eigen risico en maakt niet dat de hierboven geschetste procedure onevenredig belastend is.

Deze uitspraak van het CBb past in een inmiddels vaste lijn. Zo verklaarde het CBb in zijn uitspraak van 10 september 2019, ECLI:NL:CBB:2019:408, het beroep van ProRail tegen de goedkeuring van voorwaarden en vergoedingen van diensten en dienstvoorzieningen voor een tweetal spoorconcessies om dezelfde reden niet-ontvankelijk.

Met deze uitspraak eindigt het beroep van Schiphol en is het Goedkeuringsbesluit definitief.

Lees de uitspraak van het CBb op rechtspraak.nl