Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM adviseert over wetsvoorstel Wet Collectieve Warmte

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft als beoogd toezichthouder beoordeeld of het wetsvoorstel Collectieve Warmte (WCW) in de praktijk uitvoerbaar is. De ACM is positief over het wetsvoorstel. De wet draagt bij aan de energietransitie en biedt betere bescherming voor warmteverbruikers dan de huidige Warmtewet. Wel moeten volgens de ACM belangrijke onderdelen worden aangepast om de uitvoerbaarheid te verbeteren. De ACM doet daarom een aantal aanbevelingen, onder andere op het gebied van tariefregulering, leveringszekerheid en de toetsing van nieuwe warmtebedrijven.

Aanbevelingen

Op basis van haar analyse - de zogenoemde uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets (UHT) - concludeert de ACM dat het wetsvoorstel uitvoerbaar en handhaafbaar is, mits de wet op onderstaande onderdelen wordt aangepast:

  • Op basis van het wetsvoorstelstel hoeft de ACM de maximumtarieven voor warmte niet langer op basis van de gasprijs vast te stellen, maar worden de tarieven gebaseerd op de daadwerkelijke kosten die warmteleveranciers maken. Dit vindt de ACM een goede zaak omdat het logischer is en beter is uit te leggen aan warmteverbruikers. De ACM vindt het wel belangrijk dat consumenten ook bij deze kostengebaseerde systematiek beschermd worden tegen extreem hoge tarieven. De ACM adviseert de wetgever daarvoor aanvullende maatregelen te nemen.
  • Om te zorgen dat warmteverbruikers altijd en onder alle omstandigheden warmte geleverd krijgen, moet er een Besluit leveringszekerheid warmte komen. Daarin wordt geregeld welke stappen gezet moeten worden als een warmtebedrijf (bijna) failliet gaat.
  • De ACM moet alle warmtebedrijven kunnen toetsen voordat zij actief worden als warmtebedrijf. Zo wordt voorkomen dat warmtebedrijven actief worden die hun bedrijfsvoering niet op orde hebben. Het huidige wetsvoorstel bevat alleen een dergelijke toets voor grote warmtebedrijven. De ACM adviseert de mogelijkheid op te nemen om ook aanbieders met kleine warmtenetten vooraf te laten toetsen door de ACM.

Bescherming consument

De nieuwe wet biedt betere bescherming voor warmteverbruikers, bevat verbeteringen op het gebied van storingen in de warmtelevering en schept duidelijkheid over de regels die gelden. Daarnaast zorgt het wetsvoorstel ervoor dat maximale warmtetarieven niet langer op de gasprijs worden gebaseerd, maar op de daadwerkelijke kosten die warmteleveranciers maken. De komende jaren zullen steeds meer huishoudens aangesloten worden op een warmtenet. Het is daarom belangrijk dat consumenten kunnen vertrouwen op de dienstverlening van hun warmteleverancier en dat de tarieven logisch voortvloeien uit de kosten die het warmtebedrijf moet maken.

Doel wetsvoorstel

De Wet Collectieve Warmte (WCW) vervangt de huidige Warmtewet. Het doel van de nieuwe wet is om de ontwikkeling van nieuwe warmtenetten te vergemakkelijken en zo de energietransitie te bevorderen. De ACM hoopt dat het wetgevingsproces zo snel mogelijk doorlopen wordt zodat de nieuwe wet er snel komt. Hier zijn zowel warmtebedrijven en investeerders als verbruikers van warmte bij gebaat. De investeringsbereidheid van warmtebedrijven, publieke partijen en private investeerders valt of staat met het zo snel mogelijk verschaffen van duidelijkheid over nieuwe regels die voor hen gaan gelden.

Meer informatie

Kamerbrief over voortgang Wetsvoorstel collectieve warmtevoorziening | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl