Kruimelpad

Zienswijze Statkraft over beoordelingsverslag TenneT actieplan

Statkraft Markets B.V. (hierna: Statkraft) heeft een zienswijze ingediend over het beoordelingsverslag in het kader van het actieplan dat TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) ter goedkeuring heeft voorgelegd aan de ACM.

Actieplan

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft in december 2019 een actieplan vastgesteld en gepubliceerd. Dit actieplan bevat onder meer een concreet tijdschema voor de vaststelling van maatregelen om vastgestelde structurele congesties te verminderen, zoals investeringen in het netwerk.

Uit artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 volgt dat transmissiesysteembeheerders per 1 januari 2020 minimaal 70% van de capaciteit van kritieke netwerkelementen beschikbaar moeten stellen voor zoneoverschrijdende handel.

Het actieplan bevat onder meer een lineair traject dat stapsgewijs toegroeit naar het 70% vereiste eind 2025 alsmede de investeringen die hiervoor nodig zijn.

Monitoring

Uit artikel 15, vierde lid, van Verordening 2019/943 volgt dat TenneT tijdens de uitvoering van het actieplan, en binnen zes maanden na afloop ervan, moet beoordelen of voor de voorgaande twaalf maanden de beschikbare grensoverschrijdende capaciteit het lineaire traject heeft bereikt. Deze beoordeling, met inbegrip van alle relevante gegevens, dient ter goedkeuring te worden ingediend bij de ACM. In het actieplan is overeengekomen dat TenneT het beoordelingsverslag jaarlijks indient voor 1 april na afloop van het jaar waarop het beoordelingsverslag betrekking heeft. Op 31 maart 2021 heeft de ACM het beoordelingsverslag voor het jaar 2020 ter goedkeuring ontvangen van TenneT. Op 1 april 2021 is een aanvulling op de aanvraag ontvangen (namelijk de onderliggende data voor het beoordelingsverslag).

Wat houdt de zienswijze van Statkraft in?

Statkraft geeft in de zienswijze onder meer aan dat uit het beoordelingsverslag blijkt dat de beperking van de capaciteit op NorNed niet correct is toegepast en dat de mate van beperking waarschijnlijk vaak te sterk was. Dit heeft volgens Statkraft geleid tot welvaartsverlies in de regio Noordwest-Europa en tot onnodig hoge prijzen in Nederland. Ook geeft Statkraft aan dat TenneT in haar verslag aangeeft dat zij voor wat betreft NorNed en Cobra niet aan de 70% eis heeft voldaan, maar dat het voor Statkraft niet evident is dat de 70% eis daadwerkelijk niet is gehaald. 

Wat doet de ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming.