Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wijzigingsbesluit reserveprocedures Channel-regio TenneT - CACM Verordening

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) voor de reserveprocedure in de Channel regio goed. Het bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

CACM Verordening

Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) [2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren. Op grond van de CACM Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 44 van de CACM Verordening een voorstel voor reserveprocedures ontwikkelen. Op 1 juni 2018 ontving de ACM het voorstel van TenneT.

Het voorstel voorziet in reserveprocedures (Fallback procedure) in de gevallen dat het eenvormige day-aheadkoppelingsproces geen resultaten oplevert.

Goedkeuring

In het besluit van 5 December 2018 keurt de ACM het voorstel voor de reserveprocedures goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de CACM Verordening.

De regulerende instanties van de Channel regio hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

Zie ook de mededeling op de Staatscourant op Overheid.nl.

 

Documenten

Besluit TenneT Fallback (PDF - 218.73 KB)
 

Bijlagen

Definitief voorstel TenneT Fallback Channel (PDF - 656.5 KB)