Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Warmteleveranciers blijven gemiddeld 18% onder maximumtarieven, van misbruik lijkt geen sprake

Warmteleveranciers hebben hun tarieven voor het jaar 2022 wel fors verhoogd, maar zijn hierbij gemiddeld wel 18% onder het maximale variabele tarief gebleven. Dat blijkt uit een eerste analyse van de tarieven van vergunninghoudende warmteleveranciers door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De verhoging van de tarieven wordt in belangrijke mate verklaard door de gestegen energieprijzen. Vier warmteleveranciers vragen wel het maximumtarief, maar doen dit alleen voor warmtenetten die helemaal met aardgas worden verwarmd. Voor gebruikers die zijn aangesloten op een warmtenet met andere bronnen rekenen deze leveranciers een lager tarief.

Op het eerste gezicht hebben leveranciers zich daarmee gehouden aan de oproep van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om warmtetarieven niet onnodig te verhogen en de maximumtarieven niet te misbruiken door meer winsten te behalen.

Bestuurslid Manon Leijten: “Bij het vaststellen van de maximumtarieven in december vorig jaar hebben we warmteleveranciers er op aangesproken hun tarieven alleen te verhogen als dit nodig is om gestegen kosten te dekken. Leveranciers hebben hun tarieven vanwege de hoge energieprijzen fors verhoogd, maar van misbruik door hogere winsten te behalen lijkt nu geen sprake. We blijven de leveranciers wel scherp in de gaten houden.”

In de Warmtewet is vastgelegd dat de ACM jaarlijks het maximale leveringstarief voor warmte moet vaststellen op basis van de gasprijs en met een in de wet voorgeschreven methode. Omdat de gasprijs al erg gestegen was op het moment dat de ACM de maximumtarieven voor 2022 vast moest stellen, stegen de maximumtarieven automatisch mee. Warmteleveranciers moeten altijd onder het door de ACM vastgestelde tariefplafond blijven. De stijging van de gasprijs nadien heeft geen effect op het tariefplafond voor 2022.

De ACM heeft bij het vaststellen van de warmtetarieven voor 2022 berekend dat de totale kosten voor een doorsnee gezin dat is aangesloten op een warmtenet met maximaal 67% kon stijgen. Uit de analyse van de ACM blijkt dat die totale kosten bij de 5 grootste leveranciers met gemiddeld 41% zijn gestegen.

Voor de consument is dit natuurlijk alsnog een forse stijging van de energierekening. De ACM heeft daarom ook gekeken naar de redenen voor de stijging, door de leveranciers te vragen naar een inschatting van hun inkoopkosten voor energie. Hieruit blijkt dat de inkoopkosten voor aardgas, elektriciteit, restwarmte en hernieuwbare energie voor warmteleveranciers fors gestegen zijn. Het inkoopbeleid van warmteleveranciers verschilt sterk tussen de bedrijven onderling. Er zijn leveranciers die hun inkoopprijzen voor langere tijd hebben vastgezet en er zijn leveranciers die hun inkooprisico’s afdekken met uiteenlopende vormen van hedging.

Van de ondervraagde warmteleveranciers verwachten er 7 dat zij in 2022 een hoger rendement zullen behalen dan het jaar daarvoor. Voor deze leveranciers geldt dat er geen aanwijzingen zijn van misbruik omdat die verhogingen bedrijfseconomisch te verklaren zijn. Bij voorbeeld omdat ze in 2021 een negatief rendement hadden of vanwege ontwikkeling van kosten.

De ACM gaat in 2022 verder onderzoek doen naar de rendementen van vergunninghoudende warmteleveranciers. Ook houdt zij signalen van gestegen warmtetarieven bij bijvoorbeeld niet-vergunninghoudende warmteleveranciers in de gaten. Op basis van deze uitkomsten kan de ACM bepalen of het nodig is om de rendementstoets in te zetten. Ten behoeve van deze rendementstoets is de ACM bezig met het ontwikkelen van een methode om te toetsen of rendementen van warmteleveranciers redelijk zijn. De ACM betrekt hier ook de warmtesector en vertegenwoordigers van verbruikers bij. Deze methode heeft de ACM nodig om gebruik te maken van de bevoegdheid om op te treden tegen te hoge rendementen van individuele warmteleveranciers.

De gestegen maximum warmtetarieven hebben ook geleid tot vragen van Kamerleden tijdens een technische briefing van de ACM voor de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat op 9 februari 2022. De ACM heeft deze vragen beantwoord in een brief aan de vaste Kamercommissie.