Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel TenneT goedkeuring wijziging ontwerp transmissierechten Core-regio

TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) legt wijziging van het regionaal ontwerp voor langetermijntransmissierechten in de Core-regio aan de Autoriteit Consument & Markt (hierna: de ACM) ter goedkeuring voor.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 zijn de Richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening) in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM). Dit voorstel is er daar een van.

Het voorstel

Op basis van artikel 31 FCA Verordening moet TenneT een voorstel indienen voor het regionale ontwerp voor langetermijntransmissierechten in de capaciteitsberekeningsregio’s met de biedzonegrenzen waar TenneT verantwoordelijk voor is. Het voorliggende voorstel betreft een wijziging van het bestaande regionale ontwerp voor de Core-regio. De Core-regio omvat onder meer de biedzonegrenzen Nederland – Duitsland en Nederland – België.

De wijziging betreft twee biedzonegrenzen die in het huidige regionale ontwerp nog niet zijn opgenomen: de grenzen Tsjechië – Slovakije en Duitsland/Luxemburg – Oostenrijk.

De transmissiesysteembeheerders van de Core-regio hebben het voorstel gezamenlijk opgesteld. TenneT heeft dit voorstel op 7 december 2017 voorgelegd. De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste regulerende instantie van de capaciteitsberekeningsregio een besluit nemen op het voorstel. Dit is vermoedelijk 7 juni 2018.

Het voorstel ziet op belangrijke kenmerken van langetermijntransmissierechten aan de twee biedzonegrenzen Tsjechië – Slovakije en Duitsland/Luxemburg – Oostenrijk. Het regionale ontwerp moet voor elke biedzone in de regio ten minste de volgende kenmerken van de langetermijntransmissierechten beschrijven:

  • het soort langetermijntransmissierechten, dat wil zeggen fysieke transmissierechten of financiële transmissierechten;
  • de tijdsbestekken waarop de langetermijntransmissierechten betrekking hebben, bijvoorbeeld een kalenderjaar of een maand; en
  • de vorm van het product, bijvoorbeeld alleen basislast of ook pieklast en last buiten de piek.

Wat ging eraan vooraf?

Op 18 april 2017 ontving de ACM het eerste voorstel van TenneT voor de Core regio. In dat voorstel zijn ook de langetermijntransmissierechten voor de biedzonegrenzen van Nederland met België en met Duitsland geregeld. De ACM heeft dit voorstel in een besluit van 17 oktober 2017 goedgekeurd.

Het nu voorliggende voorstel is het gevolg van een besluit van de regulerende instanties van Tsjechië en Slovakije en van Duitsland/Luxemburg en Oostenrijk om aan de desbetreffende biedzonegrenzen langetermijntransmissierechten in te voeren. Deze grenzen vallen ook binnen de Core-regio. Daarom moet het regionale ontwerp voor langetermijntransmissierechten worden aangepast.

Reacties zijn welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

Een mededeling van de ontvangst van de aanvraag is gepubliceerd in de Staatscourant. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk veertien dagen na publicatie van de mededeling in de Staatscourant.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer 17.0916.53.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl)

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Voorstel TenneT goedkeuring wijziging ontwerp transmissierechten Core-regio (PDF - 164.2 KB)