Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel gezamenlijke verrekening beoogde energie-uitwisselingen 50(4) EBGL TenneT TSO

TenneT heeft het voorstel voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor alle beoogde energie-uitwisselingen tussen synchrone zones die het resultaat zijn van het frequentiebegrenzingsproces en de rampingperiode aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

Deze gemeenschappelijke verrekeningsregels bevorderen de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

EB Verordening

Op 18 december 2017 is Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (hierna: EB Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de Europese balanceringsmarkten te integreren en te harmoniseren. Hiervoor wordt een reeks technische, operationele en marktregels vastgesteld voor het beheer van de werking en integratie van nationale balanceringsmarkten tot één Europese balanceringsmarkt.

Op grond van de EB Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM). Dit voorstel is er daar één van.

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 50(4) van de EB Verordening een voorstel indienen voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor alle beoogde energie-uitwisselingen tussen synchrone zones die het resultaat zijn van het frequentiebegrenzingsproces en de rampingperiode. Op 17 juni 2019 ontving de ACM het voorstel.

Het voorstel ziet op het vaststellen van gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor alle beoogde energie-uitwisselingen tussen synchrone zones die het resultaat zijn van het frequentiebegrenzingsproces en de rampingperiode.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie van de Europese Unie een besluit nemen. Dit is vermoedelijk 17 december 2019.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

Een mededeling van de terinzagelegging van de aanvraag is gepubliceerd in de Staatscourant. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 13 augustus 2019.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post of per e-mail insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/19/035945.

per e-mail: secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl)

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Voorstel TenneT TSO artikel 50 lid 4 EBGL (PDF - 2.96 MB)