Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek TenneT goedkeuring wijziging langetermijncapaciteitsberekening Hansa

TenneT TSO B.V. heeft een voorstel voor wijziging langetermijncapaciteitsberekening Hansa aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd. De langetermijncapaciteitsberekening voor de Hansa regio bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 10 van de FCA Verordening een voorstel voor een gemeenschappelijke langetermijncapaciteitsberekeningsmethodologie voor de Hansa regio ontwikkelen. De ACM heeft eerder het voorstel van TenneT voor de langetermijncapaciteitsberekeningsmethodologie voor de Hansa regio op 21 december 2020 goedgekeurd.

Het voorstel voor een wijziging van deze methodologie ziet op een verandering van de wijze waarop capaciteit op Kriegers Flak Combined Grid Facility (hierna: Kriegers Flak), een interconnector op de biedzonegrens Denemarken 2 en Duitsland/Luxemburg, in de langetermijn capaciteitsberekeningsmethodologie wordt meegenomen. De Europese Commissie heeft een ontheffing gegeven die het toestaat om de beschikbare capaciteit op Kriegers Flak met voorrang toe te wijzen aan de windparken die direct op deze interconnector zijn aangesloten. Het voorstel past de langetermijn capaciteitsberekening voor de Hansa regio op dit punt aan.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie van de Hansa regio een besluit nemen. Dit is vermoedelijk 19 september 2021.

Lees het bericht in de Staatscourant

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 16 april 2021.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post of per e-mail insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/21/051021.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

ACM-Post [at] acm [punt] nl (ACM-Post[at]acm[dot]nl), graag in kopie aan Secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (Secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl)

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Aanvraag TenneT gewijzigde langetermijncapaciteitsberekening Hansa (PDF - 1.67 MB)