Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Verzoek TenneT goedkeuring wijziging day-ahead capaciteitsberekening Core

02-12-2020

TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) heeft het voorstel voor wijziging van de day-ahead capaciteitsberekeningsmethodologie voor de Core regio aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

De day-ahead capaciteitsberekeningsmethodologie voor de Core regio bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dit draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

CACM Verordening

Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren. Op grond van de CACM Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 20 van de CACM Verordening een voorstel voor een gemeenschappelijke gecoördineerde day-ahead capaciteitsberekeningsmethodologie voor de Core regio ontwikkelen. Het voorstel voor de day-ahead capaciteitsberekeningsmethodologie voor de Core regio is op 21 februari 2019 door ACER vastgesteld.

Het voorliggende voorstel betreft een voorstel tot wijziging van de door ACER vastgestelde methodologie. Het voorstel bevat onder meer de volgende wijzigingen:

  • aanpassingen aan het proces van de vaststelling van de Flow Reliability Margin (FRM);
  • toevoeging van het proces van extended LTA inclusion;
  • toevoeging van bepalingen om het mogelijk te maken dat een niet EU land inputs kan aanleveren voor de day-ahead capaciteitsberekeningsmethodologie;
  • aanpassing aan het artikel over de fallback procedure; en
  • wijziging van de datum voor go-live van de methodologie.

De voorgestelde wijzigingen worden nader toegelicht in het document “Explanatory document to the first amendment of the Day-Ahead Capacity Calculation Methodology of the Core Capacity Calculation Region.”

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie van de Core regio een besluit nemen. Dit is vermoedelijk 18 mei 2021.

Lees het bericht in de Staatscourant 

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 16 december 2020.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/20/043224.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat.DE@acm.nl

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.