Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek TenneT goedkeuring voorstel minimale activatie FCR voor Limited Energy Reservoirs

TenneT TSO B.V. heeft het voorstel voor de minimale activatietijd (Tmin) voor Frequency Containment Reserve (FCR) voor Limited Energy Reservoirs (LER) aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd. Het voorstel voor Tmin LER bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

SO Verordening

Op 14 september 2017 is Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (hierna: SO-verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de operationele veiligheid, de kwaliteit en stabiliteit van het nauw verbonden Europese transmissiesysteem te waarborgen en om de efficiënte werking van de Europese interne elektriciteitsmarkt en de integratie van duurzame energie te ondersteunen.

Hiertoe worden gedetailleerde voorschriften gesteld aan transmissiesysteembeheerders en andere netbeheerders ten aanzien van operationele veiligheid, gegevensuitwisseling, planning, training van medewerkers, coördinatie van niet-beschikbaarheid en het opstellen van kaders voor frequentieregeling en de inzet van reserves. Op grond van de SO-verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders van de synchrone zone Centraal Europa (CE) moeten volgens artikel 118 jo. artikel 156, tiende en elfde lid, van de SO Verordening een voorstel voor Tmin LER ontwikkelen. Op 8 oktober 2021 ontving de ACM dit voorstel van TenneT.

Het voorstel ziet op de minimumactiveringsperiode, ofwel de minimale tijd dat vol vermogen moet worden geleverd, die FCR-leveranciers moeten waarborgen. FCR is het vermogen dat wordt ingezet om een frequentieverandering te stoppen, waarna met FRR de frequentie weer teruggebracht kan worden naar het oorspronkelijke niveau van 50 Hz. De vastgestelde periode voor FCR-levering is niet langer dan 30 minuten en niet korter dan 15 minuten.

In het voorstel worden de resultaten van de overeenkomstig lid 11 uitgevoerde kosten-batenanalyse volledig in aanmerking genomen. Deze kosten-batenanalyse is erop gericht om de tijdsperiode te beoordelen waarin FCR-leverende eenheden of groepen met beperkte energiereservoirs (limited energy reservoirs, ofwel LERs) beschikbaar moeten blijven tijdens de alarmtoestand. In de kosten-batenanalyse wordt ten minste in aanmerking genomen:

  • de ervaring die is opgedaan met verschillende tijdsbestekken en aandelen van opkomende technologieën in verschillende LFC-blokken;
  • de effecten van een omschreven tijdsperiode op de totale kosten van FCR-reserves in de synchrone zone;
  • de effecten van een omschreven tijdsperiode op de systeemstabiliteitsrisico's, met name als gevolg van langdurige of herhaalde frequentiegebeurtenissen;
  • de impact op de risico's betreffende de systeemstabiliteit en de totale kosten van FCR in het geval van een stijgend totaal volume van FCR;
  • de effecten van technologische ontwikkelingen op de kosten van beschikbaarheidsperioden voor FCR van zijn FCR-leverende eenheden of groepen met beperkte energiereservoirs.

De kosten-batenanalyse zoekt dus, met inachtneming van de bovenstaande minimum voorwaarden, een optimale minimumactivatietijd voor FCR-leverende eenheden met een beperkt energiereservoir. De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie van de regio een besluit nemen. Dit is vermoedelijk medio april 2022.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 22 november 2021.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/18/033952.

per post:

Autoriteit Consument en Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Verzoek TenneT goedkeuring voorstel minimale activatie FCR voor Limited Energy Reservoirs (PDF - 426.34 KB)