Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek TenneT goedkeuring regionaal ontwerp transmissierechten Hansa regio

TenneT TSO B.V. heeft het voorstel voor het regionaal ontwerp transmissierechten Hansa regio aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

Een regionaal ontwerp van langetermijn transmissierechten bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 31 van de FCA Verordening per capaciteitsberekeningsregio een voorstel voor het regionaal ontwerp van langetermijn transmissierechten ontwikkelen. ACER heeft in haar besluit van 1 april 2019 de nieuwe biedzonegrens tussen Nederland en Denemarken aan de Hansa regio toegevoegd. Het bestaande regionaal ontwerp van langetermijn transmissierechten van de Hansa regio moet daarom worden aangepast. Op 6 september 2019 ontving de ACM het voorstel van TenneT.

Het voorstel ziet op belangrijke kenmerken van langetermijn transmissierechten. Het regionale ontwerp moet voor elke biedzonegrens in de regio ten minste de volgende kenmerken van de langetermijntransmissierechten beschrijven:

  • het soort langetermijntransmissierechten, dat wil zeggen fysieke transmissierechten of financiële transmissierechten;
  • de tijdsbestekken waarop de langetermijntransmissierechten betrekking hebben, bijvoorbeeld een kalenderjaar of een maand; en
  • de vorm van het product, bijvoorbeeld alleen basislast of ook pieklast.

TenneT stelt voor de biedzonegrens tussen Nederland en Denemarken financiële transmissierechten voor, in de vorm van basislast voor een geheel jaar en basislast voor een maand.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie van de regio een besluit nemen. Dit is vermoedelijk 6 maart 2020.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 30 september 2019.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/19/035514.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl)

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Aanvraag TenneT Goedkeuring Regionaal Ontwerp Transmissierechten Hansa Regio (PDF - 374.81 KB)