Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Verzoek TenneT goedkeuring capaciteitsberekeningsmethodologie Hansa regio

09-10-2019

TenneT TSO B.V. heeft het voorstel voor capaciteitsberekeningsmethodologie Hansa regio aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ter goedkeuring voorgelegd. Het gebruik van de capaciteitsberekeningsmethodologie Hansa regio bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

CACM Verordening

Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren voeren. Op grond van de CACM Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 20, 2de lid, van de CACM Verordening een voorstel voor capaciteitsberekeningsmethodologie Hansa regio ontwikkelen. Op 5 september 2019 ontving de ACM het voorstel voor capaciteitsberekeningsmethodologie Hansa regio van TenneT.

De CACM Verordening schrijft voor dat transportnetbeheerders een voorstel voor de gezamenlijke berekening van grensoverschrijdende capaciteit voor day-ahead en intraday opstellen. Dit voorstel beschrijft de methode waarop de betrokken transportnetbeheerders deze berekening voor day-ahead en intraday voor de Hansa regio gaan doen. Belangrijke onderdelen in deze methodologie zijn onder andere de keuze van kritische onderdelen in het netwerk die het elektriciteitstransport kunnen beperken, regels om ongeoorloofde discriminatie tussen interne en grensoverschrijdende handel van elektriciteit te voorkomen en regels over de inzet van maatregelen om transportproblemen op te lossen.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel besluit nemen. Dit is 6 maart 2020.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 23 oktober 2019.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/19/036517.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat.DE@acm.nl

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

Lees het bericht in de Staatscourant