Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek goedkeuring nominatieregels TenneT (FCA Verordening)

TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) heeft het voorstel voor de nominatieregels voor fysieke transmissierechten op de biedzonegrens Nederland – Luxemburg/ Duitsland aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

De vaststelling van nominatieregels voor fysieke transmissierechten bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 zijn de Richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening) in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM). Dit voorstel is er daar één van.

Het voorstel

De FCA Verordening schrijft voor dat transmissiesysteembeheerders die fysieke transmissierechten voor een biedzonegrens aanbieden, een voorstel voor nominatieregels voor fysieke transmissierechten moeten voorleggen aan de relevante regulerende instanties.
Het voorstel van TenneT ziet op de nominatieregels voor fysieke transmissierechten voor de biedzonegrens Nederland – Luxemburg/ Duitsland. Op grond van artikel 36 van de FCA Verordening dienen in ieder geval de nominatierechten, de technische eisen, tijdschema’s en het format voor de nominatie opgenomen te worden in het voorstel.

TenneT heeft dit voorstel op 18 oktober 2017 bij de ACM voor goedkeuring ingediend. De relevante transmissiesysteembeheerders hebben deze methodologie gezamenlijk opgesteld.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie van de Europese Unie een besluit nemen. Dit is vermoedelijk 18 april 2017.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

Een mededeling van de ontvangst van de aanvraag wordt gepubliceerd in de Staatscourant zodra de vertrouwelijkheidsprocedure is afgerond. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk veertien dagen na publicatie van de mededeling in de Staatscourant.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer 17.0681.53.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl)

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Aanvraag TenneT nomination rules (PDF - 149.73 KB)