Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak rechtbank over openbaarmaking op grond van de Instellingswet ACM

06-03-2019

De rechtbank Rotterdam heeft op 28 februari 2019 uitspraak gedaan over de afwijzing van een openbaarmakingsverzoek door de ACM.

Eiser had gevraagd om informatie die betrekking heeft op een aan de ACM wettelijk opgedragen taak. De rechtbank bevestigt dat deze informatie volledig valt onder de werking van de Instellingswet ACM (Iw). De ACM moet op verkregen gegevens de geheimhoudingsplicht van artikel 7 Iw toepassen. Daarnaast moet de ACM artikel 12w toepassen op documenten die door of in opdracht van de ACM zijn vervaardigd. Voor toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bestaat in dat geval geen ruimte.

Daarbij hanteert ACM de gedragslijn dat, voor zover deze vervaardigde documenten zich bevinden in toezichts-, handhavings- en reguleringsdossiers, deze in de regel niet openbaar gemaakt zullen worden. Openbaarmaking van deze documenten zal enkel plaatsvinden indien ACM dit nuttig en nodig acht uit een oogpunt van voorlichting en transparantie. Bij deze beslissing is geen plaats voor het  meewegen van de individuele belangen van de verzoeker. Ook het feit dat geruime tijd is verstreken, betekent niet dat dit toetsingskader verandert.

De rechtbank oordeelt dat de ACM terecht heeft geweigerd om de gevraagde stukken te verstrekken. Wegens een motiveringsgebrek vernietigt de rechtbank het bestreden besluit, maar laat de rechtbank de rechtsgevolgen in stand.

Belanghebbenden kunnen hoger beroep instellen tegen de uitspraken van de rechtbank bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).