Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb over geschilbesluit JWM Putten en Liander over de aansluitplicht

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 17 september 2019 uitspraak gedaan in het beroep van Liander tegen het geschilbesluit van de ACM in JWM Putten vs Liander.

De ACM had in haar geschilbesluit geoordeeld dat LianderĀ  in strijd met de Elektriciteitswet en de Tarievencode een voorwaarde heeft gesteld aan het realiseren van de aansluiting van JWM Putten. Een netbeheerder moet op verzoek van een aangeslotene een aansluiting realiseren op het door hem gevraagde spanningsniveau, tenzij er technische belemmeringen zijn. Liander had als voorwaarde gesteld dat JWM een geschil aanhangig maakt bij de ACM over de vraag wat de juridische kwalificatie is van het stelsel van verbindingen dat op het bedrijfsterrein van JWM Putten ligt (wel of geen net). Deze voorwaarde is niet gebaseerd op technische belemmeringen, zodat Liander deze voorwaarde niet mocht stellen.

Tegen dit besluit heeft Liander beroep ingesteld bij het CBb. Het CBb heeft het beroep van Liander afgewezen. Liander had de genoemde voorwaarde niet mogen verbinden aan het realiseren van de aansluiting. Door te stellen dat JWM Putten een klacht moet indienen bij de ACM voordat zij overgaat tot het realiseren van de aansluiting, probeert Liander toegang te verkrijgen tot de geschilprocedure. Deze is alleen bedoeld voor JWM Putten en niet voor Liander.

Verder heeft het CBb overwogen dat de gevraagde aansluiting is gerealiseerd. Er is dus een beslissing gevraagd aan de ACM over een niet (meer) bestaand geschil tussen Liander en JWM Putten. De geschilprocedure is niet bedoeld voor het oplossen van hypothetische geschillen, aldus het CBb. De ACM heeft daarmee terecht vastgesteld dat Liander de voorwaarde niet had mogen verbinden aan het realiseren van de aansluiting.

Tot slot overweegt het CBb dat als Liander een oordeel had willen krijgen over de vraag of het stelsel van verbindingen een net is, zij de aanvraag van JWM Putten had moeten afwijzen en de aansluiting niet had moeten realiseren, omdat sprake is van een net. In dat geval had JWM Putten een geschilprocedure bij de ACM kunnen starten.

De uitspraak van het CBb is onherroepelijk. Het CBb doet uitspraak als enige en hoogste instantie. Liander kan dus niet in hoger beroep.