Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak CBb in beroep Tennet TSO BV inzake geschilbesluit ACM

13-03-2019

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: het CBb) heeft in op 12 maart 2019 uitspraak gedaan in het beroep van TenneT TSO BV (hierna: TenneT) inzake het besluit dat de ACM genomen heeft op de geschilaanvraag van Tata Steel IJmuiden BV (hierna: Tata Steel).

In 2015 vond een grote storing plaats in het netwerk van TenneT in Diemen, waardoor de stroom uitviel bij een miljoen huishoudens en bedrijven, terwijl er geschoven werd met belasting. Tata Steel diende hierover  een geschilaanvraag in bij de ACM.

Na onderzoek heeft de ACM geconcludeerd dat TenneT op twee gronden de wet heeft overtreden. Ten eerste zou het station in Diemen in strijd met de wettelijke criteria zijn ontworpen. Ten tweede zou TenneT niet alles hebben gedaan om een stroomstoring te voorkomen.

Het CBb heeft in het beroep dat TenneT tegen dit besluit heeft aangespannen geoordeeld dat van de eerste grond geen sprake is. Ten aanzien van de tweede grond oordeelt zij met de ACM dat TenneT inderdaad niet alles wat redelijkerwijs binnen haar vermogen lag, heeft gedaan om de storing te voorkomen. Van TenneT mag een verregaande voorzorg worden verlangd, gelet op de zeer ingrijpende, kenbare gevolgen die kunnen optreden als kortsluiting ontstaat op het moment dat met belasting wordt geschoven, aldus het CBb. De klacht van Tata Steel was dus terecht.

De ACM bestudeert de uitspraak nog ten aanzien van de eerste grond. Dit besluit is echter onherroepelijk.