Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb in beroep geschilbesluit Akzo/Stedin en TenneT

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 27 juli 2021 uitspraak gedaan in het beroep van Akzo tegen een geschilbesluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het CBb heeft het beroep gegrond verklaard en het geschilbesluit vernietigd. De uitspraak van het CBb treedt in de plaats van het vernietigde besluit.

In het geschil draaide het om de vraag of Stedin en/of TenneT in de periode 2000-2001 in strijd met de E-wet systeemdiensttarieven bij Akzo in rekening had gebracht. Akzo kon geen financiële administratie over die periode meer overleggen (geen facturen, rekeningoverzichten, bewijs van betalingsverkeer) en ook voor het overige niet aannemelijk maken dat er daadwerkelijk gefactureerd en betaald was in 2000 en 2001. Om die reden heeft de ACM in haar geschilbesluit geoordeeld dat zij op basis van de feiten niet kan vaststellen dat de systeemdienstentarieven in rekening zijn gebracht en heeft de klacht van Akzo daarom afgewezen. De ACM heeft zich ook niet bevoegd geacht te oordelen dat Stedin en/of TenneT onterecht geïnde SDT’s moet restitueren, omdat de civiele rechter hiertoe bevoegd is.

Het CBb heeft het beroep gegrond verklaard en het bestreden besluit vernietigd. Het College heeft geoordeeld dat het geschil over de betaling en de restitutie is voorbehouden aan de civiele rechter, die ook bij uitstek competent is om te oordelen over kwesties als de door appellante voorgestane bewijslastverdeling tussen civiele partijen. De ACM heeft zich volgens het College er rekenschap van gegeven dat zijn bevoegdheid ophoudt waar die van de civiele rechter begint, maar zich ten onrechte bevoegd geacht te oordelen over de vraag of Stedin en/of TenneT in de periode 2000-2001 SDT’s in rekening heeft gebracht bij Akzo. Het CBb heeft het beroep daarom gegrond verklaard en het bestreden besluit vernietigd.

Lees de uitspraak van het CBb op rechtspraak.nl