Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Standpunt ACM over de prijsstelling van balanceringsenergie

13-11-2019

Op 29 oktober heeft het Agentschap voor Europese energietoezichthouder ACER een consultatie gestart over een drietal besluiten die zij moet nemen in het kader van de implementatie van de EB Verordening. Een van die besluiten gaat over de beprijzing van balanceringsenergie voor producten op de Europese balanceringsplatforms.

Met het ACM Position Paper Marginal pricing for balancing energy neemt ACM stelling voor het bevorderen van vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

EB Verordening

Op 18 december 2017 is Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (hierna: EB Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de Europese balanceringsmarkten te integreren. Hiervoor wordt een reeks technische, operationele en marktregels vastgesteld voor het beheer van de werking van balanceringsmarkten. Op grond van de EB Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM). Op 22 juli 2019 hebben de gezamenlijke toezichthouders de besluiten voor de Europese platforms voor uitwisseling van automatische en handmatige frequentieherstelreserves aan ACER doorgestuurd voor besluitvorming. Dit geldt ook voor het besluit over de beprijzingsmethode voor balanceringsenergie. ACER dient deze drie besluiten te nemen voor 22 januari 2020.

Het ACM position paper is het uitgangspunt voor het ACM standpunt over de beprijzingsmethode voor balanceringsenergie voor automatisch en handmatig frequentieherstelreserves.