Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

CBb vernietigt regulering van ontbundelde toegang tot glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen

CBb vernietigt regulering van ontbundelde toegang tot glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 28 oktober jl het besluit van OPTA dat betrekking heeft op de analyse van de markt voor Ontbundelde toegang op wholesaleniveau vernietigd. In dit besluit staat (fysieke) wholesale toegang geleverd tot netwerkinfrastructuur op een vaste locatie centraal. Wholesale afnemers krijgen daarmee toegang tot de aansluitlijn naar huizen en bedrijven voor de levering van telefoon- en/of internetdiensten.

Besluit OPTA
OPTA heeft in het marktanalysebesluit geoordeeld dat KPN beschikt over aanmerkelijke marktmacht op de markt voor ontbundelde toegang op wholesaleniveau. De markt voor ontbundelde toegang tot wholesaleniveau omvat volgens OPTA daarbij zowel toegang tot het koperen- als toegang tot het glasvezelaansluitnetwerk (ofwel ODF-access).

Beroep bij CBb
Tegen dit besluit heeft onder andere KPN beroep aangetekend bij het College van Beroep voor bedrijfsleven. KPN heeft daarbij aangegeven dat glastoegang (ODF-access) naar bedrijventerreinen niet tot dezelfde markt behoort als andere toegangsvormen. Volgens KPN had OPTA een aparte markt daarvoor moeten afbakenen.

Oordeel rechter
Het CBb heeft het beroep van KPN gegrond verklaard en aangegeven dat KPN het aannemelijk heeft gemaakt dat er zodanige verschillen zijn tussen de ontbundelde toegang tot glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen en andere vormen van ontbundelde glastoegang, dat niet zonder meer kan worden aangenomen dat zij tot dezelfde markt behoren. Volgens het CBb bevat het besluit van OPTA nauwelijks concrete informatie op basis waarvan haar stellingen op hun economische onderbouwing kunnen worden gewogen en beoordeeld en is daarmee onvoldoende gemotiveerd. Aan OPTA is opdragen binnen zes maanden een nieuw besluit te nemen.

Gevolgen
Met de vernietiging van een marktanalysebesluit vervallen de bij dit besluit aan KPN opgelegde verplichtingen. De regulering van de markt voor zover deze betrekking heeft op andere vormen van ontbundelde glastoegang en op ontbundelde toegang tot het koperen aansluitnetwerk is niet aangevochten. Om die reden heeft het CBb geoordeeld dat de gegrondverklaring van het beroep van KPN niet tot gevolg dient te hebben dat deze regulering in afwachting van nieuwe besluitvorming door OPTA wegvalt. Daarom heeft het CBb een voorlopige voorziening getroffen die neerkomt op de instandhouding van dit deel van de aan KPN bij het bestreden besluit opgelegde verplichtingen. Daarmee blijft alle regulering voor toegang tot het koperen aansluitnetwerk en de regulering voor toegang tot glasaansluitingen naar huizen (FttH) in stand, in ieder geval totdat OPTA een nieuw besluit heeft genomen.