Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Ontwerp Herstel Methodebesluit RNB Elektriciteit 2011-2013

09-03-2012

Ingevolge de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, legt de NMa op 9 maart 2012 een ontwerpbesluit tot wijziging van het methodebesluit voor de regionale netbeheerders voor de vijfde reguleringsperiode (NE5R) ter inzage. Hiermee geeft de NMa gevolg aan de opdracht die het College van Beroep voor het bedrijfsleven haar gaf in zijn tussenuitspraak van 16 december 2011 in de beroepsprocedure die Rendo en Liander tegen het methodebesluit NE5R hebben ingesteld. De opdracht heeft betrekking op de wijze waarop decentrale invoeding in de methode was opgenomen. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze terinzagelegging hun zienswijze op het ontwerpbesluit kenbaar maken. Daarna neemt de NMa een definitief besluit.

Bijgevoegd ontwerpbesluit en bijlagen 1, 2  en 3 op deze webpagina komen in de plaats van het besluit van 26 augustus 2010. Bijgevoegd ontwerpbesluit verwijst naar bijgevoegd hoofdpuntenverslag van de klankbordgroep van 16 januari 2012. Overige onderliggende stukken kunt u vinden op:
Methodebesluit vijfde reguleringsperiode regionale netbeheerders elektriciteit vastgesteld