Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit GTS 2012 Transport, Balancering en Kwaliteitsconversie

Ingevolge artikel 82, derde lid van de Gaswet zendt de netbeheerder van het landelijk gastransportnet jaarlijks voor 1 september een voorstel voor de tarieven voor uitvoering van de taken genoemd in artikel genoemd in de artikelen 10 en 10a, eerste lid, onderdeel b, c en d van de Gaswet, met inachtneming van de tariefstructuren en voorwaarden, aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad). Het tariefvoorstel wordt beoordeeld door de Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: Energiekamer NMa) en de tarieven voor het jaar 2012 worden al dan niet gewijzigd vastgesteld door de Raad ingevolge artikel 82, vierde lid van de Gaswet.

In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van de tariefbesluiten zal de Raad de ingediende voorstellen vanaf de dag van deze publicatie tot 28 november 2011 ter inzage leggen. Voor zover een voorstel bedrijfsvertrouwelijke informatie bevat zal dit niet ter inzage worden gelegd. Belanghebbenden hebben tot het einde van de inzagetermijn de gelegenheid om hun zienswijze op het voorstel schriftelijk of mondeling naar voren te brengen.