Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Toezeggingsbesluiten Thuiszorg Midden-Brabant

Met ingang van woensdag 4 mei 2011 tot en met dinsdag 14 juni 2011 liggen de ontwerp toezeggingsbesluiten “Thuiszorg Midden-Brabant” elk met bijbehorende stukken voor belanghebbenden ter inzage.

De ontwerpbesluiten betreffen drie toezeggingsbesluiten als bedoeld in artikel 49a, eerste lid, Mededingingswet. Met de ontwerpbesluiten reageert de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op aanvragen voor het bindend verklaren van toezeggingen van Stichting Zorggroep West- en Midden-Brabant, handelend onder de naam Thebe (hierna: Thebe) en Stichting Zorgstichting ’t Heem, Thebe en Stichting Volckaert SBO Groep en Thebe en Stichting MaasDuinen. De betreffende ondernemingen zijn onder meer actief op het gebied van thuiszorg in zorgkantoorregio Midden-Brabant. De in de aanvragen opgenomen toezeggingen zijn erop gericht te voorkomen dat zij zullen handelen in strijd met artikel 6, eerste lid, Mededingingswet bij het eventueel aangaan van onderlinge samenwerkingsafspraken. Aangezien de gedragingen bilateraal van aard waren en geen verband met elkaar hielden, heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit besloten door middel van drie afzonderlijke toezeggingsbesluiten op de aanvragen te reageren.

In de toezeggingen staat – kort samengevat – dat de betrokken ondernemingen in het verleden aangegane bilaterale afspraken tussen hen, waarbij zij onderling afstemden welke van partijen bij voorrang de levering van thuiszorg aan cliënten in dan wel aan cliënten buiten aanleunwoningen, zou verlenen, dan wel het onderling afstemmen van dergelijke gedragingen niet voortzetten en zich ook in de toekomst zullen onthouden van het maken van afspraken over dan wel het onderling feitelijk afstemmen van de verdeling van cliënten in welke vorm dan ook. Tevens houden de betrokken ondernemingen voor de NMa een dossier bij met onderlinge samenwerkingsafspraken. Daarnaast informeren zij hun cliënten in de aanleunwoningen over de keuzemogelijkheden die zij hebben wat betreft het ontvangen van thuiszorg. Ook zeggen zij toe een compliance programma op te stellen dan wel het reeds opgestelde compliance programma voort te zetten ten einde in de toekomst het risico op overtredingen van de Mededingingswet te vermijden. Tot slot zeggen zij toe zich in de toekomst te onthouden van onderlinge mededelingen over hun voorgenomen strategieën met betrekking tot het al dan niet betreden van een markt of het handelen op de markt.

De NMa is voornemens de in de aanvragen opgenomen toezeggingen bindend te verklaren. De ontwerpbesluiten liggen gedurende een periode van zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze bij de NMa indienen.

De ontwerpbesluiten en de onderliggende dossiers kunnen tijdens kantooruren door belanghebbenden worden ingezien bij de NMa, Muzenstraat 81, 2511 WB te Den Haag. Daarvoor kunt u een afspraak maken met de heer Cosmin Nicolae (070-330 3518). Op verzoek wordt gratis een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt.

Belanghebbenden kunnen overeenkomstig afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht tot en met dinsdag 14 juni 2011 hun zienswijze over (een van) de ontwerpbesluiten naar voren brengen:

  • per post : Nederlandse Mededingingsautoriteit, Directie Mededinging, t.a.v. de heer Cosmin Nicolae, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag  
  • mondeling: daarvoor kan contact worden opgenomen met de heer Cosmin Nicolae (070-330 3518).
 

Bijlagen

Besluit in zaak 7138 Thebe - De Volckaert (PDF - 64.55 KB) Besluit in zaak 7138 Thebe - MaasDuinen (PDF - 64.13 KB) Besluit in zaak 7138 Thebe - 't-Heem (PDF - 66.23 KB)
 

Meer in deze zaak