Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit tot invoering van een expliciete veiling op de NorNed-kabel

Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot invoering van een expliciete veiling op de NorNed-kabel (wijziging voorwaarden ex artikel 31, lid 1, sub a en c, van de Elektriciteitswet 1998)

Met onderhavig besluit geeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) uitvoering aan artikel 37, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: de E-wet). Op grond van die bepaling stelt de Raad de voorwaarden vast met inachtneming van de voorstellen van de gezamenlijke netbeheerders en de belangen genoemd artikel 36, eerste lid, onderdelen b tot en met f en de Ministeriële Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit.

Aanleiding van dit besluit vormt een door de gezamenlijke netbeheerders bij brief van 10 augustus 2007 (door de Raad ontvangen op 13 augustus 2007) ingediend gewijzigd voorstel tot wijziging van de voorwaarden bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a van de E-wet (de Netcode). Het gewijzigde voorstel betreft de invoering van een expliciete veiling van dagcapaciteit op de landsgrensoverschrijdende verbinding tussen Nederland en Noorwegen (hierna: de NorNed-kabel).

Ondanks het feit dat het mechanisme van expliciete dag vooruit veiling in beginsel niet de voorkeur van de Raad geniet, is er, gezien de huidige omstandigheden, waarin de oorspronkelijke optie van marktkoppeling onmogelijk is, geen ander bevredigend alternatief. De tijdelijke aard van de bij dit besluit ingevoerde oplossing dient dan ook onderstreept te worden. Daarbij kan worden aangetekend dat op internationaal niveau weliswaar afspraken zijn gemaakt over het wegnemen van de bestaande barrières, maar dat de implementatie daarvan nog enige tijd zal vergen.

Onderhavig besluit stelt de voorwaarden uit de Netcode vast over het veilingmechanisme dat zal gelden op de NorNed-kabel.

 

Bijlagen

besluit 102746-47 (PDF - 215.31 KB)