Kruimelpad

Goedkeuring berekeningsmethodiek tarieven VvE Noordstraat 111

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) deelt mee dat de berekeningsmethodiek van de tarieven voor het beheer van haar eigen netwerk van Vereniging voor Eigenaars Noordstraat 111  is goedgekeurd op grond van artikel 12, eerste lid, van het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking (hierna: experimentenregeling).

Wat is de experimentenregeling?

De experimentenregeling biedt een Vereniging van Eigenaars (hierna: VvE) of coöperatie de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO). Een dergelijke ontheffing ziet op verschillende bepalingen van wet- en regelgeving en maakt het mogelijk om te experimenteren. Artikel 12, eerste lid, van de experimenteerregeling bepaalt dat de ACM de berekeningsmethodiek voor de tarieven moet goedkeuren.

Ontheffing voor VvE Noordstraat 111

Bij besluit van 15 november 2016 heeft RVO een ontheffing verleend aan VvE Noordstraat 111. Op grond van artikel 12, eerste lid, van de experimentenregeling moet VvE Noordstraat 111 goedkeuring van ACM verkrijgen voor de berekeningsmethodiek van de tarieven.

Beoordeling door ACM

Op 14 en 25 augustus 2017 heeft VvE Noordstraat 111 stukken met betrekking tot de definitieve berekeningsmethodiek voor de tarieven aan ACM gestuurd. ACM heeft beoordeeld of deze berekeningsmethodiek voldoet aan de vereisten die in de experimentenregeling zijn vastgelegd.

ACM heeft geconcludeerd dat de berekeningsmethodiek voldoet aan alle vereisten en daarmee aan hetgeen is neergelegd in artikel 12, eerste en tweede lid, van de experimenteerregeling. VvE Noordstraat 111 mag derhalve tarieven berekenen en factureren op grond van deze berekeningsmethodiek. Dit betekent dat VvE Noordstraat de kosten voor het netwerk kan doorberekenen aan de afnemer.

Bekendmaking en wijzigingen

Het goedkeuringsbesluit is bekendgemaakt op grond van artikel 3:41, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Verder is van belang dat het goedkeuringsbesluit uitsluitend ziet op de bij de ACM ingediende berekeningsmethodiek. Indien VvE Noordstraat 111 de berekeningsmethodiek wenst te wijzigen om tot (een) andere (verdeling van) tarieven te komen, moet zij deze eerst ter goedkeuring aan de ACM voorleggen.