Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Implementatiebesluit reserveprocedures Channel-regio BritNed (CACM Verordening)

De reserveprocedures zijn nodig voor de vrije handel in elektriciteit in Europa. Als de standaard procedures onverhoopt niet werken, zullen de reserveprocedures er voor zorgen dat de handel toch kan doorgaan. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening. ACM keurt het voorstel over reserveprocedures goed.

De CACM Verordening

De Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening) zorgt voor de koppeling van de Europese dagelijkse en intradagelijkse elektriciteitsmarkten.

Op grond van de CACM Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM), waaronder dit voorstel.

Reserveprocedures

De berekening van de marktkoppeling gebeurt aan de hand van een algoritme. De uitkomst van dit algoritme geeft aan hoe de grensoverschrijdende capaciteit verdeeld wordt.

Als om onvoorziene redenen het algoritme geen uitkomst geeft, moeten de netbeheerders volgens artikel 44 van de CACM Verordening zelf een procedure hebben om de grenscapaciteit te verdelen. Daarom heeft BritNed Development Limited (hierna: BritNed) de methodologie voor reserveprocedures (“fallback”) van de Channel-regio op 15 december 2016 aan de Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) ter goedkeuring voorgelegd.

De netbeheerders van de Channel-regio hebben deze methodologie gezamenlijk opgesteld. Ook TenneT TSO B.V. heeft het voorstel bij de ACM ingediend (zaak nr. 17.0039.53).

Goedkeuring

In het besluit van 15 juni 2017 keurt de ACM de reserveprocedures goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de CACM Verordening.

De regulerende instanties van de Channel-regio hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik in bezwaar gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

 

Documenten

Implementatiebesluit reserveprocedures Channel-regio BritNed (CACM Verordening) (PDF - 302.01 KB)