Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel Nord Pool methodologie back-up marktkoppelingen

Om de Europese elektriciteitshandel mogelijk te maken, moet Europese vraag en Europees aanbod  gekoppeld worden. ACM heeft in eerdere besluiten EPEX en Nord Pool aangewezen als NEMO. Deze NEMO’s hebben als taak om deze Europese koppeling uit te voeren. NEMO’s moeten ook zorgen voor een back-up van deze koppeling. Als er een fout optreedt in het koppelingsproces moet de back-up het mogelijk maken dat de handel toch doorgang vindt. Daarom hebben de NEMO’s een voorstel ingediend hoe zij de back-up willen vormgeven.

De Verordening CACM

De Verordening tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (verordening 2015/1222, hierna: CACM) zorgt voor de koppeling van de Europese day-ahead en intraday elektriciteitsmarkten. Op basis van artikel 36, derde lid, van CACM moeten de NEMO’s (de door de lidstaten van de Europese Unie aangewezen elektriciteitsbeurzen) een voorstel indienen voor de back-upmethodologie voor de algoritmes voor de day-ahead- en intradaymarktkoppeling.

De NEMO’s hebben het voorstel voor de back-upmethodologie voor de day-ahead- en intradaymarktkoppeling gezamenlijk opgesteld en op 16 februari 2017 voorgelegd aan de gezamenlijke regulerende instanties. ACM moet binnen zes maanden na ontvangst door de laatste betrokken regulerende instantie een besluit nemen op het voorstel.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

Een mededeling van de ontvangst van de aanvraag is gepubliceerd in de Staatscourant. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk veertien dagen na publicatie van de mededeling in de Staatscourant.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer 17.0048.53.

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl)

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Voorstel Nord Pool methodologie back-up marktkoppelingen (PDF - 428.11 KB)