Kruimelpad

Consumenten en bedrijven geven aan wat zij van ACM willen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft consumenten en bedrijven gevraagd wat zij willen dat ACM gaat doen rond haar belangrijkste onderwerpen in 2016 en 2017. Gedurende vijf weken kon iedereen reageren op de ACM Agenda via denkmee.acm.nl en sociale media. De webpagina’s werden 3.500 keer bezocht met een gemiddelde duur van bijna vier minuten. Via sociale media zijn er ruim 200 reacties binnengekomen.

Los van de uitkomsten is het op zichzelf al een erg mooi resultaat dat zoveel consumenten en bedrijven zich in ons werk hebben verdiept. Wij vinden het belangrijk om een open gesprek met hen te hebben over wat zij van ons verwachten.

De zes onderwerpen die ACM voor 2016 en 2017 op de agenda heeft gezet, zijn: gezonde samenwerking in de zorg; energiemarkt in transitie; de online consument; havens en transport; duidelijke tarieven en voorwaarden; overheid en markt.

Gezonde samenwerking in de zorg

Opvallend rond het thema zorg was dat de relatie tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder voor sommigen ‘een bron van zorgen’ is.  De zorgverzekeraars willen de prijs laag houden. Daardoor komt volgens sommigen de kwaliteit onder druk te staan en komen sommige zorgaanbieders in de problemen. Verder wezen deelnemers op de grote verschillen tussen gemeenten bij de inkoop van zorg. ACM doet de komende twee jaar onder andere een marktstudie naar de concurrentie tussen zorgverzekeraars en naar het onderhandelingsproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Energiemarkt in transitie

Rond de energietransitie spraken deelnemers over de vraag of producenten naast een vergoeding voor de levering van elektriciteit ook een betaling moeten ontvangen voor de beschikbaarheid van de productiecapaciteit. De deelnemers spraken zich hier tegen uit. Wel gaven zij aan het bestaande marktmodel flexibeler te willen maken, om zo aan consumenten een lagere prijs te kunnen vragen op het moment dat er veel aanbod van energie is en vice versa. Rond de energietransitie gaat ACM het ministerie van EZ adviseren waar het de uitvoering van haar taken betreft.

De online consument

Consumenten en bedrijven hebben onder andere hun mening gegeven over de bundeling van telecomproducten in één abonnement. De deelnemers vonden dat consumenten moesten kunnen overstappen, vooral op afzonderlijke diensten, maar ook op bundels.  Verder spraken de deelnemers over content en telecom. Sommige telecombedrijven hebben de exclusieve rechten op een bepaald televisiekanaal of de rechten om als enige bepaalde sportwedstrijden uit te zenden. De vraag is welke impact dit heeft op de keuze voor internettoegang van consumenten. ACM onderzoekt in 2016 of de bundeling van telecomproducten naast de voordelen die het biedt ook een probleem is en zo ja, hoe groot.

Havens en transport

Bedrijven in de havens en in het transport daaromheen moeten eerlijk met elkaar concurreren. ACM gaat daarom onder andere voorlichting aan bedrijven in de haven- en transportsector geven. Ook onderzoeken we of bedrijven de mededingingswet overtreden. We hebben aanwijzingen over mogelijke misstanden in diverse onderdelen van de haven ontvangen.

Duidelijke tarieven en voorwaarden

Consumenten hebben veel te kiezen maar kunnen dat alleen doen als de tarieven en voorwaarden van producten duidelijk zijn. Dat is niet het geval als er tijdens de aankoop steeds meer ‘sluipkosten’ bijkomen, zoals servicekosten bij de aankoop van theater- en concertkaartjes of kosten voor het rijklaar maken van een auto. Alle deelnemers vonden dat bedrijven alle kosten waar een consument niet omheen kan, meteen bij de prijs moeten vermelden. ACM gaat in 2016 onderzoek doen naar het probleem van de ‘sluipkosten’.

Overheid en markt

De overheid is zelf ook actief op de markt, als ondernemer, als eigenaar of  aandeelhouder en als opdrachtgever. De spelregels daarvoor moeten voor iedereen duidelijk zijn. Op denkmee.acm.nl vonden sommigen dat een strikte toepassing van die regels ertoe kan leiden dat overheden terughoudend worden in het financieren van publieke voorzieningen. Anderen vonden dat de overheid nog teveel ruimte heeft om oneerlijk te concurreren. ACM let in 2016 en 2017 extra op het behartigen van de publieke belangen als de overheid zich op de markt begeeft. Zo hebben wij in ‘Het Signaal 2016’ aandacht gevraagd van beleidsmakers voor dilemma’s die zich kunnen voordoen als marktactiviteiten van de overheid gekoppeld zijn aan de behartiging van publieke belangen, bijvoorbeeld rond spoor (NS) en luchtvaart (KLM en Schiphol)

Bekijk alle uitkomsten op denkmee.acm.nl  Meer over onze agenda