Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit teruggeven gecontracteerde transportcapaciteit

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend voor wijziging van codes. De wijziging gaat over het teruggeven van gecontracteerde transportcapaciteit. De wijziging die Netbeheer Nederland voorstelt, stelt ACM met dit codebesluit vast.

Wat wordt bedoeld met het teruggeven van gecontracteerde transportcapaciteit?

Er is een Europese regeling die bepaalt dat marktpartijen de transportcapaciteit die zij hebben gecontracteerd op interconnectiepunten mogen teruggeven aan de netbeheerder. De netbeheerder zal deze capaciteit vervolgens opnieuw op de markt aanbieden als beschikbare capaciteit via de standaard veiling. Voor zover de teruggegeven transportcapaciteit wordt verkocht, raakt de betreffende marktpartij ook daadwerkelijk zijn transportcapaciteit kwijt. Dat wil zeggen, zijn betalingsverplichting vervalt en mag geen gebruik meer maken van deze capaciteit. Voor zover de teruggegeven capaciteit niet wordt verkocht in de veiling, behoudt de marktpartij deze capaciteit, inclusief de rechten en plichten.

Waar gaat dit besluit over?

Er kan echter een situatie ontstaan waarin meerdere marktpartijen op hetzelfde interconnectiepunt transportcapaciteit teruggeven aan de netbeheerder. Dit codebesluit gaat over de regel wat er gebeurt als van die totale teruggegeven transportcapaciteit slechts een deel wordt verkocht. Eerder is met een besluit van ACM in de codes vastgelegd dat in een dergelijke situatie elke marktpartij een deel krijgt toegewezen, naar rato van de hoeveelheid transportcapaciteit die hij heeft teruggegeven. Het deel dat de marktpartij krijgt toegewezen is dus het deel van zijn teruggegeven transportcapaciteit die hij daadwerkelijk kwijtraakt.

Dit besluit wijzigt die ‘pro-rata’ toewijzing in een toewijzing op basis van tijdstempel. Dit betekent dat de transportcapaciteit van de marktpartij die het eerst bij de netbeheerder heeft aangegeven zijn capaciteit te willen teruggeven, ook geacht wordt als eerste te zijn verkocht. Met deze codewijziging wordt de Nederlandse werkwijze in lijn gebracht met die in de omringende landen, waar deze toewijzing al op basis van tijdstempel gebeurt.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 

 

Documenten

Codebesluit teruggeven gecontracteerde transportcapaciteit (PDF - 363.56 KB)