Kruimelpad

Last onder dwangsom Windunie voor overtreden Wet handhaving consumentenbescherming

Windunie is een wederverkoper die haar klanten energie-gerelateerde producten en diensten aanbiedt. Via haar website www.windunie.nl biedt Windunie consumenten de mogelijkheid om een overeenkomst voor de levering van energie met energieleverancier Groene Energie Administratie B.V., handelend onder de naam Greenchoice, aan te gaan. Bij controle van deze website in de periode februari tot en met mei 2015 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) overtredingen van de Wet handhaving consumentenbescherming geconstateerd. Windunie gaf niet op duidelijke wijze informatie over het feit dat zij als wederverkoper optreedt voor energieleverancier Greenchoice en verstrekte op onduidelijke wijze en bovendien laat in het proces essentiële informatie met betrekking tot de prijs. Ook gaf Windunie onjuiste en onduidelijke informatie over het herroepingsrecht (de bedenktijd).

ACM heeft Windunie bij brief van 10 juni 2015 op de hoogte gesteld van haar voornemen om aan Windunie in verband met bovengenoemde geconstateerde overtredingen een last onder dwangsom op te leggen. Op 16 juni 2015 heeft Windunie schriftelijk haar zienswijze op het voorgenomen besluit gegeven. Windunie heeft daarbij aangegeven de informatie op haar website op zeer korte termijn aan te passen. ACM heeft de zienswijze en door Windunie getroffen maatregelen beoordeeld en komt in dit besluit tot het oordeel dat Windunie nog niet volledig voldoet aan de last zoals opgenomen in het voorgenomen besluit.

Daarom legt ACM aan Windunie een last onder dwangsom op. Windunie dient de last uiterlijk twee weken na dagtekening van dit besluit te hebben uitgevoerd. Voor elke dag na verloop van deze termijn dat Windunie geen uitvoering heeft gegeven aan deze last, zal Windunie een dwangsom verbeuren van EUR 1.000,-- per dag met een maximum van EUR 50.000,-.